Ocena brak

Zasada suwerenności narodu

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Każda Konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i systemie władz. Istnieje szereg zasad stanowiących standard demokratycznego państwa i wymagających uwzględnienia w każdej nowoczesnej Konstytucji, nie zawsze muszą być wprost zapisywane w odrębnych aktach konstytucyjnych.

Konkretyzacja ich może dokonywać się dopiero w orzecznictwie sądowym.

Najbardziej podstawowe zasady konstytucyjne Konstytucji 2.04.97:

 1. Suwerenności narodu

 2. Niepodległości i suwerenności państwa

 3. Demokratycznego państwa prawnego

 4. Hierarchicznego systemu źródeł prawa

 5. Społeczeństwa obywatelskiego

 6. Podziału władz

 7. Społecznej gospodarki rynkowej

 8. Przyrodzonej godności człowieka.

Zasada suwerenności narodu:

 • wskazuje tego, do którego należy władza w państwie(„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu”) Pojęcie narodu ze wszystkimi obywatelami RP posiadającymi prawa wyborcze, a nie tylko z obywatelami na rodowości polskiej.

 • Określa formy wykonywania władz przez Naród.

 1. Referendum jako forma demokracji bezpośredniej – decyzje podejmowane przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek (nawet demokratycznie wyłonionych) organów państwowych. Technicznie niemożliwa do zastosowania na szczeblu państwowym.

Rodzaje referendum (4):

 • ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

 • w sprawie ratyfikacji umowy międzynarodowej przewidującej przekazanie w niektórych sprawach kompetencji organów władzy państwowej jakiejś organizacji międzynarodowej,

 • zatwierdzenie zmiany konstytucji w rozdz I,II,XII,

 • lokalne.

2. Demokracja pośrednia – podstawowy sposób rządzenia państwem (decyzje podejmowane w imieniu suwerena przez organ przedstawicielski) parlament (pochodzący z wyborów).

Wybory opierają się na:

a) Demokratycznej procedurze wyborczej uwzględniającej zasady:

- powszechności

-  bezpośredniości

- równości

- tajności

b) Zasadzie pluralizmu politycznego

c) Parlamentowi musi przysługiwać silna pozycja w systemie organów państwowych.

Suwerenność – oznacza zdolność państwa do samodzielnego decydowania o wszystkich dotyczących go sprawach i podejmowania decyzji dotyczących (ograniczenie suwerenności może nastąpić tylko na podstawie wyraźnej i szczegółowej regulacji Konstytucji.

Podobne prace

Do góry