Ocena brak

Zasada subsydiarności w prawie europejskim

Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012

 

Zasada została wprowadzona do prawa wspólnotowego na mocy TUE. Jej celem jest bardziej precyzyjne rozgraniczenie kompetencji narodowych od kompetencji Wspólnoty. Zasada ta uregulowana w art.5 TWE, stanowi że Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Traktat oraz celów w nim wyznaczonych.

W dziedzinach które nie należą do jej kompetencji wyłącznej, Wspólnota podejmuje działania zgodnie z zasadą subsydiarności, tylko wówczas i tylko w takim zakresie w jakim cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie wspólnotowym. Środki Wspólnoty są tylko wtedy uzasadnione, gdy są spełnione następujące warunki:

  • Cele branych pod uwagę środków nie mogą być w sposób dostateczny osiągnięte za pomocą środków podejmowanych przez państwa członkowskie w ramach ich porządków konstytucyjnych

  • Cele te mogą być lepiej zrealizowane w wyniku środków podejmowanych przez Wspólnoty

Podobne prace

Do góry