Ocena brak

Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Art. 20. Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez społeczną gospodarkę rynkową rozumie się ustrój gospodarczy określający z jednej strony zasadę liberalizmu gospodarczego z gospodarką rynkową, z drugiej zaś zapewniający realizację celów społecznych. Dopuszcza się w nim interwencję państwa, choć nie sprowadza go do roli opiekuńczej. Państwo musi jednak dążyć do wyrównywania szans życiowych poszczególnych osób, działać łagodząco wobec pewnych grup osłabiając negatywne skutki przemian gospodarczych.

Artykuł 20 Konstytucji RP należy rozumieć jako ogólne zobowiązanie państwa do podejmowania działań łagodzących społeczne skutki funkcjonowania praw rynku, ale dokonywanych z poszanowaniem tych praw.

Dla kształtowania społecznego aspektu gospodarki rynkowej istotne znaczenie mają takie treści Konstytucji, jak:

 • wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz organizacjach pracodawców,

 • prawo obywateli do informacji gospodarczej,

 • prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia,

 • wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy,

 • zapewnienie minimalnej wysokości wynagrodzenia,

 • obowiązek państwa prowadzenia polityki pełnego produktywnego

 • zatrudnienia i zwalczania bezrobocia,

 • prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

 • prawo do zabezpieczenia społecznego,

Konstytucja deklaruje, że państwo:

 • w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny,

 • prowadzi politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom,

 • sprzyja zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, chroni konsumentów, użytkowników i najemców przed nieuczciwymi praktykami rynkowym

Podobne prace

Do góry