Ocena brak

Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Społeczeństwo obywatelskie jest organizacją złożoną z jednostek świadomych swoich praw i celów oraz zdolnych do ich realizacji.

 • Obywatele sprawują najwyższą władzę w państwie.

 • Powołują Parlament w wyniku demokratycznych wyborów.

 • Powołują władze samorządową również w wyniku demokratycznych wyborów.

 • Władze państwowe, administracyjne i samorządowe działają w ramach obowiązującego prawa.

 • W społeczeństwie obywatelskim odbywa się referendum, czyli głosowania w sprawach ważnych dla nich i dla państwa.

 • Podczas tworzenia prawa uwzględnia się interes obywateli.

 • Funkcjonuje prawny system ochrony praw i wolności obywatelskich (Trybunał Konstytucyjny Rzecznik Praw Obywatelskich).

 • Istnieje możliwość funkcjonowania organizacji, które wyrażają interes obywateli.

 • Obywatele mają zagwarantowana swobodę udziału w różnych dziedzinach życia społecznego

Art. 11.1.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Art. 12.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno – zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Obywatele mają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym, tym samym w kształtowaniu kierunków polityki państwowej. Upodmiotowienie obywateli czyni ich współodpowiedzialnymi za losy państwa. Społeczeństwo obywatelskie to społeczeństwo pluralistyczne, w którym każdy ma możliwość działania w wybranych przez siebie instytucjach i organizacjach, służących realizacji jego podmiotowości jako obywatela, pracownika itp.. Instytucje społeczeństwa obywatelskiego działają niezależnie od władzy Państwowej.

Najważniejsze formy samoorganizowania się społeczeństwa obywatelskiego to:

 • organizacje działające na rynku, których głównym celem jest osiągnięcie zysku (np. przedsiębiorstwa, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe),

 • organizacje społeczne, gospodarcze i kulturalne, których głównym celem jest wywieranie wpływu na ośrodki władzy publicznej (np. stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje przedsiębiorców), zwane grupami nacisku,

 • organizacje polityczne, które dążą do zdobycia i sprawowania władzy publicznej w skali państwa, województwa, powiatu lub gminy po to, aby realizowaćokreślone programy polityczne (np. partie polityczne, ruchy obywatelskie),

 • organizacje, których celem jest poszerzanie obszaru racjonalnej debaty publicznej o sposobach osiągania celów zbiorowych (np. wolna prasa, radio i telewizja, niezależne ośrodki badawcze, uczelnie, fundacje)

Podejmowane przez obywateli działania mają na celu właściwe zarządzanie sprawami dotyczącymi całej społeczności, w imię dobra wspólnego i wspólnych korzyści.

Do góry