Ocena brak

ZASADA SOLIDARNOŚCI

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

- zakaz powoływania się na interesy jednostkowe, partykularnymi kłopotami podczas usprawiedliwiania się z niewykonywania zobowiązań wspólnotowych; zobowiązania trzeba wykonywać (pacta sum servanta); różnie bywa z jej przestrzeganiem

  • Inaczej: zasada lojalnej współpracy.

  • Wyrażona w TWE.

  • Wskazuje 2 obowiązki pozytywne (wypełniania zobowiązań, ułatwiania realizacji celów WE) i 1 negatywny (zakaz przyjmowania środków sprzecznych z celami WE)

  • Państwa Członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki ogólne lub szczególne w celu zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Traktatu lub z działań instytucji Wspólnoty. Ułatwiają one Wspólnocie wypełnianie jej zadań. Powstrzymują się one od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrozić urzeczywistnieniu celów niniejszego Traktatu.”

  • Ma na celu zapewnić wzajemne poszanowanie kompetencji organów prawodawczych, wykonawczych i sądowych na różnych poziomach zarządzania w ramach systemu federalnego i gotowość do współpracy.

  • Treść obowiązku zależy w każdym indywidualnym przypadku od postanowień Traktatu lub od norm wprowadzonych z jego ogólnego schematu.”

  • Główne obowiązki wprowadzone z tej zasady to np.:

- obowiązek przestrzegania prymatu prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego

- zakaz stanowienia prawa sprzecznego z przepisami prawa wspólnotowego

- obowiązek eliminacji z prawa krajowego przepisów sprzecznych z prawem wspólnotowym

- odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa wspólnotowego

- obowiązek zgodnej interpretacji prawa krajowego

  • Odnosi się nie tylko do państw członkowskich i ich współpracy z WE, ale i do:

- instytucji wspólnotowych

- relacji instytucje wspólnotowe-państwa członkowskie

- do całego prawa UE

  • Nie jest bezpośrednio skuteczna, może stanowić dodatkowy argument.

Do góry