Ocena brak

Zasada proporcjonalności w prawie europejskim

Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012

 

Zasada proporcjonalności odnosi się do ogólnych zasad i do zasadach podstawowych prawa wspólnotowego i tak naprawdę nie wiem o które profesorowi chodziło gdy formułował pytania egzaminacyjne. A więc będąc w rozterce opisze tą zasadę z dwóch punktów widzenia prawa wspólnotowego i sami sobie wybierzcie, 

1. W odniesieniu do ogólnych zasad prawa wspólnotowego

Owa zasada wymaga, by krajowe i wspólnotowe władze nie ograniczały praw i wolności jednostek w stopniu większym niż niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu. Zasada ta wyznacza granice działań organów Wspólnoty wykonujących kompetencje legislacyjne i administracyjne. Reguluje także zakres interwencji władz publicznych państw członkowskich.

Test proporcjonalności polega na zbadaniu adekwatności środka krajowego oraz jego niezbędności. Test adekwatności sprowadza się do ustalenia czy wydane akty prawne lub podjęte działania nadają się do osiągnięcia zakładanego celu. Test niezbędności zwany także testem mniej restrykcyjnej alternatywy polega na rozstrzygnięciu kwestii czy nie ma innego równie skutecznego sposobu osiągnięcia tego samego rezultatu.

Zasada proporcjonalności wymaga by przepisy były konstruowane w taki sposób aby możliwe było uwzględnienie konkretnych okoliczności danej sprawy. Automatyczne stosowanie pewnych sankcji należy uznać za nieproporcjonalne.

2. W odniesieniu do zasad podstawowych prawa wspólnotowego

Zasada ta została określona w art.5 akapit 3 TWE, który stanowi Wspólnoty nie może wykraczać poza to co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatu. Zasada ta znajduje zastosowanie do działań WE podejmowanych w ramach kompetencji wyłącznych oraz tych działań w ramach kompetencji konkurencyjnych, które zgodnie z zasadą subsydiarności nie mogą być zrealizowane przez państwa członkowskie. Zasada proporcjonalności określa właściwy sposób działania Wspólnoty.

Zasada proporcjonalności może być również ujmowana szeroko w znaczeniu jakie zostało wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości WE. Zgodnie z tym stanowiskiem zasada proporcjonalności polega na tym że akty państw członkowskich i Wspólnoty muszą być odpowiednie i konieczne do osiągnięcia celów których realizacja jest dopuszczalna przy pomocy danej regulacji.

Podobne prace

Do góry