Ocena brak

Zasada powszechności w prawie wyborczym

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze i wymaga, by wszystkim w zasadzie dorosłym obywatelom państwa przysługiwało co najmniej czynne prawo wyborcze.

Przesłanki posiadania czynnego prawa są w Polsce jednolite w odniesieniu do wszystkich procedur wyborczych referendalnych.

Art. 62 ust. 1 –obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta RP, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Ust. 2 - Natomiast prawo to nie przysługuje osobom prawomocnie ubezwłasnowolnionym lub pozbawionym praw publicznych albo wyborczych.

W obecnym stanie prawnym praw wyborczych nie mają obywatele państw obcych oraz tzw. bezpaństwowcy.

Natomiast posiadają je obywatele polscy, którzy ukończyli 18 rok życia.

Konstytucja pozbawia praw wyborczych osoby, które prawomocnym orzeczeniem sądu ( z powodu np. choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego).

Zasada powszechności prawa wyborczego może nabrać realnego charakteru tylko wtedy , jeżeli ordynacje wyborcze ustanawiają system gwarancji tej zasady ;

Podobne prace

Do góry