Ocena brak

Zasada powszechności prawa wyborczego i jej gwarancje

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Zasada powszechności- to czynne i bierne prawo wyborcze. Prawo czynne w znaczeniu przedmiotowym to ogół przepisów uprawniających obywateli do wpływania na kreowanie organów przez powoływanie ich piastunów w drodze głosowania. Prawo bierne w znaczeniu przedmiotowym to ogół przepisów określających warunki wybieralności którym musi odpowiadać obywatel by mógł kandydować i mógł wybierać swojego kandydata. np. najpóźniej w dzień wyborów musi kończy 18 lat. Prawa wyborczego są pozbawione osoby ubezwłasnowolnione z prawomocnym orzeczeniem.

Bierne prawo wyborcze do Sejmu i Senatu przysługuje:

obywatelowi polskiemu, mającemu prawo do wybierania, korzystają z pełni praw wyborczych do Sejmu

Możliwość ubiegania się o urząd prezydencki mają osoby które:

posiadają obywatelstwo polskie, najpóźniej w dniu wyborów kończą 35 lat, korzystają z pełni praw wyborczych do Sejmu.

Na straży zasady powszechności stoją:

-zobowiązanie organów zarządzających wybory do wyznaczenia daty na dzień wolny od pracy

-istnienie instytucji rejestru wyborców stanowiących podstawę stwierdzenia prawa wyborcy do udziału w głosowaniu

-możliwość głosowania poza miejscem zamieszkania

-obowiązek organizowania obwodów terytorialnych, obwodów zamkniętych

-umożliwienie głosowania Polakom którzy nie mieszkają na stałe w Polsce

-możliwość pomocy niepełnosprawnym w dowozie do obwodu głosowania

Podobne prace

Do góry