Ocena brak

Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Polska ratyfikowała w 1993r. Konwencje o ochronie praw człowieka niejako w konsekwencji w KP umieszczony został art. 11 i mówiący, że pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W przypadku ich naruszenia pracownik ma możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu przed sadem pracy.

Pojęcie godności jest pojęciem ogólnym, o charakterze klauzuli generalnej, którego treść nie została dotychczas bliżej sprecyzowana. Przyjmuje się jednak, ze przez poszanowanie godności należy rozumieć szacunek przysługujący pracownikowi ze względu na jego osobowość, postawa obywatelska, płeć, działalność społeczna itp. Naruszeniem godności będzie więc podważanie dobrego imienia pracownika, rozpowszechnianie tendencyjnej i nieprawdziwej oceny jego kwalifikacji zawodowych, przypisywanie mu czynów podważających zaufanie do jego osoby.

W przepisach prawa pracy nie ma tez precyzyjnego określenia dóbr osobistych. Jednak ich ochronę regulują art. 23 i 24 KC, które z mocy art. 300 KP mogą być stosowane na gruncie prawa pracy. Chodzi tu o dobra osobiste, takie jak: zdrowie, wolność, część, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek. Ich ochrona obejmuje nie tylko obowiązek zaniechania działania naruszającego te dobra, lecz także usunięcie skutków, jakie naruszenie to wywołało.

Podobne prace

Do góry