Ocena brak

Zasada podnoszenia kwalifikacji

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Zasada ta wyraża ogólna tendencje stymulowania stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Formy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez pracownika uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10 .1993r. w sprawie zasada i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. 103, poz. 472).

Podstawowymi formami kształcenia, dokształcania a także doskonalenia w formach poza szkolnych są studia podyplomowe, kursy i seminaria.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługuje, o ile umowa zawarta miedzy nim a zakładem pracy nie stanowi inaczej:

- zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów.

- urlop szkoleniowy (28 dni roboczych).

Pracownik, który był skierowany a nie podjął nauki lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn jest zobowiązany - na wniosek zakładu pracy - zwrócić część lub całość kosztów kształcenia.

Podobne prace

Do góry