Ocena brak

Zasada pluralizmu społeczno - politycznego

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Pluralizm polityczny ma kilka zakresów znaczeń. W ujęciu prawnokonstytucyjnym pluralizm należy rozumieć ściślej i sprowadzić go do problemu partii. W ujęciu szerszym – pozakonstytucyjnym – pluralizmu politycznego nie da się zawęzić tylko do kwestii struktur o statusie partii. Jako zasada ustrojowa w prawie konstytucyjnym pluralizm polityczny polega na:

a) uznaniu wielości partii,

b) uznaniu równości partii,

c) określeniu demokratycznej roli partii politycznej.

Przymiotnik społeczny moim zdaniem odnosi się do tego, że partie mają reprezentować interesy różnych grup społecznych.

Zasadę pluralizmu ustanawia art. 11 Konstytucji, stwierdzający, że RP zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich, w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Podobne prace

Do góry