Ocena brak

Zasada pluralizmu politycznego w Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Pojęcie pluralizmu oznacza respektowanie odmienności i różnorodności wszystkich ludzi. Różnice wynikają z natury człowieka, ale wszyscy ludzie są równi. Zasadę pluralizmu ustanawia art. 11 Konstytucji stwierdzający, że “Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich, w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

Jako zasada ustrojowa w prawie konstytucyjnym pluralizm polityczny polega:

a) uznaniu za pożądany fakt istnienia wielości partii,

b) uznaniu równości partii wobec prawa, równość ta polega na nakazie jednakowego traktowania partii przez prawo.

Żadna partia z mocy prawa nie może zajmować w systemie partyjnym pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych,

c) określeniu demokratycznej roli partii politycznej,

Znaczenie prawne tak rozumianej zasady determinuje system wielopartyjny – wyklucza jakąkolwiek jednopartyjnośćPo drugie jest to punkt wyjścia kreowania jakości systemu partii. Wywieść należy z niego bezpośredni zakaz istnienia partii o cechach antydemokratycznych w programie i metodach swojego działania (zakaz taki wyraża art. 13 Konstytucji) - “Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu“.

Podobne prace

Do góry