Ocena brak

Zasada parlamentarno gabinetowego systemu rządów

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

a) istnieje dwuczłonowa władza wykonawcza rząd i głowa państwa.

b) głowa państwa powołuje premiera, a na jego wniosek rząd, co wymaga akceptacji parlamentu (wotum zaufania)

c) rząd jako całość jak i poszczególni członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność polityczną przed parlamentem i mogą być w każdej chwili odwołani w drodze wotum nieufności.

d) głowa państwa nie ponosi odpowiedzialności politycznej za jej działania odpowiedzialność ponosi premier lub właściwy dla danej sprawy minister, który podpisuje wydawane przez nią akty urzędowe.

e) zarówno głowa państwa jak i członkowie rządu ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną za naruszenie konstytucji i innych ustaw.

f) władza wykonawcza dysponuje prawem do rozwiązania parlamentu.

Odmianą systemu parlamentarnego jest tzw. system kanclerski opierający się na układzie stosunków pomiędzy kanclerzem rządem i prezydentem. Występuje on w RFN. Do kompetencji kanclerza stanowi prawo określania składu rządu.

Podobne prace

Do góry