Ocena brak

Zasada państwa prawnego

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Zasada państwa prawnego – odpowiednik anglosaskiej zasady rządów prawa : Rule of Law tj. rządy prawa, panowanie prawa a nie ludzi, nikt nie może stać ponad prawem, ponad tym co zostało określone jako norma prawna. Ponad prawem nie może stać ani monarcha ani Kościół.

Zasada państwa prawnego - to zespół zasad prawnych, które rządzą instytucjami wyposażonymi przez prawo w odpowiednią władzę oraz procedurami poprzez które zasady te mogą być zastosowane w tych instytucjach, a które łącznie służyć mają ochronie podstawowych interesów indywidualnych gwarantowanych przez społeczeństwo poprzez ograniczenie władzy państwowej.

Zasady te wyrażone w prawie są wskutek tego uznane za prawa podstawowe, fundamentalne i w konsekwencji za prawa podmiotowe.

Wyodrębnia się 3 aspekty zasady państwa prawnego :

 1. aspekt formalny – który oznacza, że musi istnieć system prawny uporządkowany hierarchicznie, dobry jakościowo, spójny, przejrzysty, publicznie opublikowany, z określeniem co jest obowiązującym prawem.

 2. materialny – na który składają się podstawowe wartości na których opiera się Konstytucja: godność człowieka, podstawowe prawa i wolności człowieka a także sprawiedliwość i pokój społeczny.

 3. Instytucjonalny

Należy tu wymienić zasadę zaufania obywatela do państwa, zasadę lojalności państwa wobec obywatela. W ramach tej zasady zaufania .... wymienić należy :

 • zakaż działania prawa wstecz

 • zasadę podziału władzy

 • zasadę ochrony praw nabytych

 • zasadę niezawisłości sędziowskiej

 • zasadę sprawiedliwości społecznej

 • okres dostosowawczy przy wprowadzaniu nowych norm

 • zasadę respektowania dobra ogółu

 • zasadę określoności prawa

 • zasadę proporcjonalności

Podobne prace

Do góry