Ocena brak

Zasada ochrony własności w Konstytucji RP

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Art. 21.

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Art. 64.

1. Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

2. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.

3. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności

Autonomiczne decydowanie o korzystaniu z własności

Ochrona przed ingerencją państwa i faktycznymi naruszeniami.

TK

Obligatoryjny przepadek narzędzi służących do popełnienia przestępstwa karno-skarbowego będących własnością osoby trzeciej - NZ

Grunty pokryte wodami płynącymi stanowią własność Państwa – Z Wywłaszczenia (ustawa o gosp. nieruchomościami)

- istota (odjęcie lub ograniczenie prawa własności)

- cel publiczny

- wnioskodawca (SP, samorząd terytorialny)

- bezskuteczność rokowań

- słuszne odszkodowanie

- zwrot w przypadku braku wykorzystania

Państwo powinno wzmacniać i poszerzać własność prywatną jako podstawę społecznej gospodarki rynkowej czy w ogóle całego ustroju gospodarczego naszego kraju. RP chroni własność i prawo dziedziczenia, podczas gdy w art. 64 ust. 1 powtarzając to, podkreślono, iż każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.

Projekt europejskiej konstytucji w ogóle nie mówi o prawie własności, chyba że za pośrednictwem art. 4 zapewniającego swobodę przemieszczania się osób, towarów, usług i kapitału. Zgodnie z konstytucją pozbawienie własności może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej w przypadkach wskazanych w ustawie. Może ono dotyczyć indywidualnie wskazanego podmiotu własności prywatnej danej osoby fizycznej lub prawnej. Wywłaszczenia można dokonać jedynie na rzecz podmio­tu publicznego (Skarb Państwa lub gmina) i na cele publiczne.

Wysokość wyrównania straty powinna odpowiadać rynkowej wartości wywłaszczonego mienia. Wyrównanie straty czy -jak mówi Konstytucja - „słuszne odszkodowanie" należy wypłacić dotychczasowemu właścicielowi lub jego spadkobiercom bez nieuzasadnionej zwłoki. Konstytucja zezwala też - w art. 64 ust. 3 - na ograniczenie własności pry­watnej, czyli na jej „częściowe wywłaszczenie". Może się ono dokonać jedynie w drodze ustawy. Są one wymienione w art. 31 ust. 3: bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny oraz ochrona środowiska, zdrowia i moralności publicz­nej albo wolności i praw innych osób.

Podobne prace

Do góry