Ocena brak

Zasada obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Autor /Walter Dodano /07.12.2011

Art. 207 KP

Za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Jest to podstawowy obowiązek pracodawcy. Zgodnie z ta zasada pracodawca ponosi wyłączną i absolutna odpowiedzialność za stan BHP. Zostało ukształtowane prawo pracownika do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy w ustawie 12.06.71 r O świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracownikowi nie przysługują się świadczenia z tego tytułu, gdy przyczyna wypadku było uzasadnione przez pracodawcę naruszenie przez pracownika umyślne lub w skutek rażącego niedbalstwa przepisów BHP, albo pracownik był w stanie nietrzeźwym. Pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy nie tylko pracownikom, ale wszystkim osobom, które wykonują prace na terenie zakładu pracy art. 303. Naruszenie przez pracodawcę obowiązku zapewnienia BHP rodzi nie tylko odpowiedzialność pracodawcy w stosunku do pracowników, ale również odpowiedzialność administracyjna i karna przed organami państwa.

Organy państwowe sprawujące nadzór to: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna. Sa uprawnione na podstawie przepisów prawa do podejmowania działań władczych w stosunku do pracodawcy w wypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku zapewnienia w pracy warunków BHP. Obowiązki zapewnienia BHP przez pracownika 10 szczególne obowiązki charakterystyczne dla pewnych stanowisk, których statut prawny jest regulowany przepisami odrębnymi, okreslonymi mianem pragmatyk (praca urzędnicza, samorządowa, praca na poczcie itp.).

Wyróżniają się one nie tylko specyficzna treścią zachowań pracowników, lecz także niekiedy ograniczają sferę prywatności pracownika np. po czasie pracy w formie ochrony wartości ogólniejszych. Łączy się to z obowiązkami: nie podejmowania dodatkowego zatrudnienia bez zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o służbie cywilnej lub podważających zaufanie do służby cywilnej, godne zachowanie w służbie i poza nią, powinność rozwijania wiedzy zawodowej. Do innych szczególnych obowiązków należy złożenie oświadczenia o stanie majątkowym pracownika przy nawiązaniu stosunku pracy w urzędem państwowym oraz na zadanie kierownika urzędu, zachowania uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami, petentami i obywatelami.

Podobne prace

Do góry