Ocena brak

ZASADA NIEINTERWENCJI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Z powszechnie uznanej zasady suwerenności państw wynika niedopuszczalność interwencji w ich sprawy wewnętrzne. Zasada nieinterwencji powstała w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Interwencja jest to dokonanie przy pomocy nacisku lub przymusu mieszanie się jednego państwa (lub kilku państw interwencja kolektywna) w sprawy wewnętrzne innego państwa.

Interwencja może wystąpić w różnej postaci: gospodarczej, finansowej, dyplomatycznej, a w szczególności militarnej, która przekształca się zazwyczaj w agresję. Interwencja jest szczególnie niebezpieczna, jeśli dokonuje się jej w czasie toczącej się w danym kraju wojny domowej.

Preteksty mogące uzasadnić interwencje:

- włączenie do narzuconego słabszemu państwu układu klauzuli przewidującej interwencję

- interwencja dla rzekomej ochrony prawa własnych obywateli interwencje humanitarne

- interwencje celem ściągania długów

W świetle współczesnego prawa wszelka interwencja jest zabroniona. Jedynie kolektywne środki przymusu podjęte przez RB w razie zagrożenia pokoju, jego naruszenia, w szczególności zaś w wypadku agresji, mogą w drodze wyjątku usprawiedliwić interwencję.

W Deklaracji ZO ONZ z 1965r. stwierdza się, że żadne państwo nie ma prawa interweniować bezpośrednio czy pośrednio z jakiegokolwiek powodu w sprawy wewnętrzne czy zewnętrzne innego państwa. Dotyczy to zarówno interwencji zbrojnej, jak i wszelkich innych form interwencji lub prób zagrożenia osobowości państw bądź ich stosunkom politycznym, gospodarczym i kulturalnym.

Niedopuszczalne jest stosowanie lub zachęcanie do stosowania środków ekonomicznych, politycznych lub innych dla zmuszenia innego państwa do wyrzeczenia się wykonywania jego praw suwerennych, a także organizowanie, podsycanie i finansowanie działalności wywrotowej i terrorystycznej, zmierzającej do obalenia przemocą ustroju innego państwa lub ingerowanie w wojnę domową innego państwa. Stosowanie przemocy w celu pozbawienia narodów ich osobowości państwowej stanowi pogwałcenie ich praw niezbywalnych oraz zasady nieinterwencji. Każde państwo ma niezbywalne prawo wyboru własnego systemu politycznego, ekonomicznego, społecznego i kulturalnego bez ingerencji w jakiejkolwiek formie ze strony innego państwa.

Podobne prace

Do góry