Ocena brak

Zasada niedyskryminacji

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Przy udziale tej zasady kształtowana jest treść umowy o pracę. Chodzi tu o nie dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania (zwłaszcza polityczne i religijne) oraz przynależność związkowa. Z zasady tej nie wynika jednak konieczność równego traktowania osób o odmiennych kwalifikacjach. Art.78 KP, ustala kryteria wynagradzania za prace, które powinno być ustalone tak, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom, jakie potrzebne są do jej wykonywania, a także ilości i jakości świadczonej pracy-

Wprowadzenie tej zasady do katalogu podstawowych zasad prawa pracy (art.. l l KP) spełnia wymogi, jakie stawia Wspólnota Europejska i Rada Europy w stosunku do ustawodawstw pracy swoich członków.

Podobne prace

Do góry