Ocena brak

Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa

Autor /Borys Dodano /10.08.2011

Hierarchia prawna wynika z kilku przynaj­mniej przepisów Konstytucji. Sam art. 87 takiego systemu jeszcze nie ustana­wia, możliwe jest bowiem jego uzupełnienie — ale wyłącznie na podstawie innych szczególnych przepisów Konstytucji. W systemie aktów powszechnie wiążących — biorąc pod uwagę kryterium mocy prawnej przepisów — wyróżniamy:

  • akty prawa miejscowego (są one aktami powszechnie obowiązującymi, ale na obszarze działania organów, które je ustanowiły).

Do owego zbioru aktów Konstytucja w art. 234 dodaje jeszcze rozporzą­dzenie Prezydenta RP o mocy ustawy. Należy jednak podkreślić, że jest to akt, który może dojść do skutku wyłącznie w sytuacji nadzwyczajnej, a mia­nowicie tylko w czasie stanu wojennego.

Zasada hierarchicznej budowy systemu prawa jest istotnym elementem zasady państwa prawnego → problemy ustrojowe:

  • zapewnienie konstytucji miejsca najwyższego aktu – sądowa kontrola konstytucyjności aktów;

  • zapewnienie ustawie nadrzędnej roli, tj. prymat ustawy (wyższa moc niż innych aktów) i wyłączność ustawy;

  • problem zakresu przedmiotowego i podmiotowego aktów organów wykonawczych;

Podobne prace

Do góry