Ocena brak

Zasada dwuizbowości

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

W przeważającej części większości państw współczesnego świata parlament ma strukturę złożoną – z reguły składa się z 2 izb.

Dwuizbowość to nie tylko złożona struktura parlamentu, ale również wzajemne relacje i podział kompetencji.

W tradycji polskiej typowe było nadanie parlamentowi struktury dwuizbowej. Konstytucja przewidziała istnienie Sejmu i Senatu; Sejmowi przyznała pozycję izby znacznie silniejszej.

Za dwuizbowość należy uznać ciało ustawodawcze, złożone z 2 izb; w drugim znaczeniu zaś sytuację, gdy dwa organy o charakterze przedstawicielskim uznane są w Konstytucji za organy sprawujące w państwie władzę ustawodawczą.

Izby parlamentu mogą być równouprawnione; do podjęcia decyzji państwowych potrzebna jest wówczas zgoda obu izb i ich jednorodne działanie.

Konstytucja z 02.IV.1997 r nie przyjęła zasady równouprawnienia izb. Pozycja Sejmu jest znacznie silniejsza.

Wprawdzie władza ustawodawcza jest powierzona Sejmowi i Senatowi, to sprawowanie kontroli nad działalnością rządu jest wyłączną domeną Sejmu.

Kompetencje Senatu w zasadzie ograniczają się do udziału w ustawodawstwie, przy czym Sejm może narzucić Senatowi swoje stanowisko.

Ponadto Senat uczestniczy w powoływaniu niektórych organów państwowych: Prezesa NIK, RPO itp.

Sam byt Senatu jest uzależniony od losów Sejmu. Wprawdzie izby te są powoływane na 4-letnią kadencję, ale może ona ulec skróceniu. Rozwiązanie Sejmu powoduje wówczas rozwiązanie Senatu.

Podobne prace

Do góry