Ocena brak

Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Wynika z art. 15 kpa, stała się zasadą ogólną w 1980 w skutek uchylenia art. 57ustawy z 1958 /wcześniej nie było dwuinstancyjności/. Od tego momentu przysługiwało odwołanie od decyzji wojewody w I instancji do ministra, gdy on był I instancją można było wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepis ten stosuje się odpowiednio do kolegiów samorządowych w I instancji. Odstępstwa od tej zasady możliwe są tylko poprzez ustawę /nie zaleca się/. Zasada ta pogłębia praworządność, ma walor ustrojowo-polityczny , uznawana za środek kontroli prawidłowości rozstrzygnięć organów administracji publicznej.

Podobne prace

Do góry