Ocena brak

Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym

Autor /Ahmed Dodano /18.08.2011

Dotyczy art. 10. Realizowana jest na podstawie kpa poprzez instytucje np. zawiadomienia z urzędu lub na wniosek strony o wszczęciu postępowania, o terminie i miejscu przeprowadzenia dowodu, rozprawy administracyjnej. W ramach tej zasady strona może zwrócić się o dodatkowy czas na zapoznanie się z dokumentacją; dowodami.

Postępowanie jest wadliwe w chwili, gdy strona nie mogła wziąć w nim udziału, stanowi to podstawę do zaskarżenia nawet decyzji ostatecznej. Od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu istnieją wyjątki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia; zdrowia; znaczne szkody materialne. Odstępstwo od zasady powinno znaleźć się w aktach sprawy /adnotacjach/.

Podobne prace

Do góry