Ocena brak

ZASADA CZYNNEGO UDZIAŁU STRONY W POSTĘPOWANIU

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

Art. 123 §1,§2 -Polega na tym, że organy podatkowe obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Organ podatkowy może odstąpić od tej zasady tylko wtedy, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony.

Czasami tę zasadę dzieli się na dwie części:

  1. ogólna- zasada czynnego udziału

  2. art. 200 -prawo do ostatniego słowa- jest to prawo do wypowiadania co do zebranych dowodów oraz zgłoszonych żądań. – jest to konkretyzacja zasady czynnego udziału.

§1 art. 200 - „ Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego”

Brak wezwania w trybie art.200 nie stanowi podstawy do uchylenia decyzji, jeżeli nie mogło mieć to wpływu na wynik sprawy. Sprawy oczywiste, nie budzące wątpliwości, mogą być uznane za przeprowadzone prawidłowo, bez naruszenia art. 200.

Naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania na wniosek strony.

Podobne prace

Do góry