Ocena brak

Zasada bezpośredniej skuteczności - Bezpośrednia skuteczność DYREKTYW

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

  • Sporna jest horyzontalna skuteczność norm o złożonej strukturze, czyli takich, które są tworzone przez instytucje Wspólnot, a następnie implementowane przez państwa członkowskie. Chodzi tu przede wszystkim o DYREKTYWY, których walor bezpośredniej skuteczności jest dyskusyjny – sama istota prawna tego typu aktów zdaje się wręcz wykluczać taką możliwość.

  • W swym orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości uznał bezpośrednią skuteczność dyrektyw tylko w ujęciu wertykalnym. Aby dyrektywa była skuteczna w tym wymiarze, jej postanowienia muszą być – podobnie jak w przypadku innych aktów – jasne, precyzyjne i kompletne, ale musi tutaj zostać spełniony dodatkowy warunek: mianowicie upływ terminu implementacji dyrektywy.

  • ETS odrzucił horyzontalny bezpośredni skutek dyrektyw. Są to bowiem akty adresowane do państw, a nie podmiotów indywidualnych. Tym samym podmioty indywidualne nie mogą się powoływać na postanowienia dyrektyw wobec innych podmiotów prywatnych. ETS odrzucił zatem możliwość powoływania się przez jednostki na takie akty względem podmiotów innych niż organy państwowe.

  • Jednostka może więc powoływać się na postanowienia dyrektyw przed takimi organami jak organy podatkowe, lokalne czy inne podmioty podlegające władzy lub kontroli państwa, ale nie względem innych jednostek.

Podobne prace

Do góry