Ocena brak

Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Zarzut jest to środek prawny, który przysługuje zobowiązanemu. Podstawy zarzutów są wyszczególnione w ustawie, są to:

- Umorzenie, wykonanie, wygaśnięcie, przedawnienie lub nieistnienie zobowiązania.

- Odroczenie, rozłożenie na raty.

- Określenie rodzaju świadczenia niezgodne z obowiązkiem wynikającym z treści decyzji administracyjnej.

- Błąd co do osoby zobowiązanego.

- Zastosowanie przez organ egzekucyjny zbyt uciążliwego środka.

- Niemożliwość wykonania świadczenia o charakterze niepieniężnym.

- Niedopuszczalność egzekucji, brak doręczenia upomnienia.

Organ egzekucyjny lub egzekutor doręczając zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego zobowiązany jest pouczyć go o możliwości zgłaszania zarzutów. Termin na wniesienie zarzutów wynosi 7 dni, organem właściwym do rozpatrzenia jest organ egzekucyjny. Termin na rozpatrzenie wynosi 7 dni. Zobowiązany jako podstawę zarzutów może użyć jedną z wymienionych bądź więcej.

Wniesienie zarzutów nie wstrzymuje egzekucji, organ w uzasadnionych przypadkach może ją wstrzymać. W przypadku kiedy z wnioskiem o dokonanie egzekucji zwrócił się wierzyciel organ jest zobowiązany przesłuchać go w sprawie przed wydaniem postanowienia (nie ma takiego obowiązku kiedy podstawą zarzutu jest niewykonalność świadczenia bądź zastosowanie zbyt uciążliwego środka).

Organ może wydać postanowienie o umorzeniu, zawieszeniu, zastosowaniu mniej uciążliwego środka bądź postanowienie negatywne. Na postanowienie w sprawie zarzutów przysługuje zażalenie zobowiązanemu i wierzycielowi. Zażalenie rozpatruje organ wyższego stopnia, w terminie 7 dni od otrzymania go od organu egzekucyjnego, który na przekazanie ma termin 3 dni.

Podobne prace

Do góry