Ocena brak

Zarządzanie strategoczne i etapy

Autor /Amber Dodano /20.04.2011

 

Zarządzanie strategiczne – to proces złożony z trzech etapów: analizy, planowania i zarządzania rozumianego jako realizację opracowanej strategii. ZS zwraca uwagę na analizy otoczenia firm. ZS buduje strategię.

 

Etapy zarządzania strategicznego:

  1. Analiza i prognozy – analiza otoczenia (potrzeby, wymagania, szanse, zagrożenia); analiza możliwości firmy (mocne i słabe strony, zasilanie, możliwe usprawnienia); pozyskiwanie niezbędnych informacji. Refleksje strategiczne – opracowanie systemu celów firmy, określenie pola działania, opracowanie wariantowych scenariuszy. Założenie strategiczne – opracowanie alternatyw strategicznych, wybór strategii najkorzystniejszej. Działania strategiczne.

  2. Koordynowanie: Planowanie - strategia finansowa i inwestycyjna (wzmocnienie i wykorzystanie posiadanych możliwości, rozbudowa potencjału); Polityka personalna (awansowanie, edukacja, doskonalenie motywacji, rozwiązywanie konfliktów). Integrowanie – strategia doskonalenia produkcji i organizacji (innowacje, elastyczne systemy, kreatywna organizacja); Strategia marketingu (poprawa jakości, obsługi rynku, dywersyfikacja, ekspansja). KONTROLOWANIE.

  3. Efekty strategiczne – nowa pozycja na rynku i w otoczeniu, nowy system organizacji i zarządzania, nowa filozofia i kultura, nowe wartości i zachowania. Image firmy – nowa wartość i możliwości rozwojowe firmy.

 

 

Podobne prace

Do góry