Ocena brak

Zarządzanie strategiczne a teoria firmy

Autor /max Dodano /22.03.2011

Teoria firmy była już wspominana w niniejszym opracowaniu jako jedna z wielu dyscyplin, które miały silny wpływ na rozwój zarządzania strategicznego. Warto jednak po­nownie podkreślić, iż teoria firmy czy wzrostu firmy to dyscyplina ściśle teoretyczna, podczas gdy zarządzanie strategiczne jest dziedziną stosowaną. Empiryczne podejście tego ostatniego w zakresie analiz otoczenia konkurencyjnego, zasobów firmy, wyboru i wdrożenia strategii ma silny wpływ na teorie firmy korygując i dając podstawę do kreowania nowych twierdzeń i teorii.

Teoria firmy jako samodzielna dyscyplina wyodrębniła się w latach 30 naszego stule­cia. Rozwój jej wariantów objął dyscypliny stanowiące bazę rozwoju także dla zarządzania strategicznego, a więc ekonomię, teorie organizacji i zarządzania oraz cybernetykę.

Ekonomiczne teorie firmy to ujęcia klasyczne i neoklasyczne, a więc konkurencji doskonałej (np. Walras), niedoskonałej (Chamberlin) czy monopolu (Cournot). Teorie firmy wywodzące się z teorii organizacji i zarządzania to teorie menedżerskie, behawioralne czy inne silnie oparte na psychologii i socjologii. Wśród teorii firmy wywodzących się z cyberne­tyki można wyróżnić teorie przedsiębiorstwa systemowe (teoria systemów), modele konku­rencji oparte na teorii gier oraz modele optymalizacyjne.

Wychodząc od doskonalonych koncepcji teorii firmy stworzono teorię wzrostu zajmu­jącą się problematyką celów firmy w relacji do strategii rozwoju i wzrostu oraz ograni­czeń tegoż rozwoju. Wymienia się trzy podstawowe warianty teorii wzrostu: model Downie, teoria „ekonomiczna” Marrisa oraz „organizacyjna” teoria rozwoju autorstwa Penrose’a.

Zarządzanie strategiczne jako praktyczna nauka empiryczna zawdzięcza teorii wzrostu firmy szeroką bazę teoretyczną w zakresie określania ograniczeń tempa wzrostu przedsię­biorstwa. Już nikt nie kwestionuje nieograniczoności tegoż rozwoju, problem stanowi jego tempo blokowane przez szereg czynników zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych. Muszą one zostać prawidłowo zidentyfikowane a szybkość rozwoju firmy odpowiednio dostosowy­wana do ograniczeń.

Podobne prace

Do góry