Ocena brak

Zarządzanie strategiczne

Autor /VemyDooxy Dodano /04.11.2006

Strategiczne zarządzanie- to proces zarządzania nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii, które zapewniają doskonałe dostosowanie się organizacji do otoczenia i rozwiązywania jej strategicznych celów

Podstawowymi funkcjami zarządzania strategicznego są:
· badanie otoczenia,
· prognozowanie kierunków zmian i rozwoju zachodzących w nim procesów i zjawisk,
· analiza sytuacji i możliwości tkwiących wewnątrz przedsiębiorstwa,
· rozwijanie własnego potencjału,
· dokonywanie wyboru i realizowanie określonych związków przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Co to znaczy że zarządzanie strategiczne jest procesem zarządzania?

Tzn. że jest to proces informacyjno- decyzyjny nastawiony na formułowanie i wdrażanie strategii. Tzn. że podejmujemy decyzję dla wdrożenia konkretnej strategii

Strategia jest to określenie celów i zadań w długim okresie funkcjonowania firmy

Cechy strategii:
-horyzonty czasu- ogólnie biorąc wyrazu „Strategia” używa się do opisu czynności związanych odległym horyzontem w czasie, zarówno z punktu widzenia okresu potrzebnego do wykonywani tych czynności, jak i do wystąpienia ich efektu.

-efekty- chociaż wyniki posługiwania się określoną strategię mogą ujawnić się dopiero po dłuższym okresie, ich stateczny efekt będzie znaczny.

-skupienie wysiłku- skuteczność strategii zazwyczaj wymaga skupienia wysiłków czy uwagi na względnie ograniczonej wiązce zamierzeń. Koncentracja na wybranych działaniach tym samym ogranicza zasoby dostępne dla innych rodzajów działalności

-układ decyzji- chociaż w niektórych przedsiębiorstwach do realizacji wybranych przez nie strategii wystarczy jedynie kilka podstawowych decyzji w większości strategii konieczne jest podejmowanie wielu decyzji określonego typu w czasie. Decyzje te muszą się wzajemnie wspierać tworzyć konsekwentny układ.

-wszechobecność- strategia obejmuje szersze pasmo działań, od przydzielenia zasobów do codziennych operacji. Ponadto potrzeba konsekwencji w czasie powoduje, że wszystkie szczeble organizacji powinny niemal instynktownie działać w sposób wzmacniający strategię

1 Strategia koncentracji- Zakłada, że obsługując wąską grupę nabywców, można to zrobić lepiej niż konkurenci zajmujący się obsługą szerokiego zakresu rynku. Wymaga skupienia działań i zasobów na tym, co najważniejsze i nie rozpraszania ich na działania uboczne, aby nie osłabić siły i wpływu strategii

2 Strategia integracji pionowej- gdy producent natrafia na barierę rozwoju rynku, a z jakiś powodów nie zamierza rozwijać innych rynków w sensie geograficznym, czy też w zakresie produktów, może wykorzystać integrację pionową.
Strategia ta może przyjąć dwie formy:
-integracja zasileniowa
-integracja dystrybucyjna

3 Strategia integracji poziomej- strategia ta polega na łączeniu albo poprzez połączenie czy wykupienie przedsiębiorstw działających w tej samej branży
Ryzyko tej strategii wynika z tego, że:
· zwiększa się różnica poziomu kosztów między firmami stosującymi strategię obniżania kosztów, a przedsiębiorstwami nastawionymi na koncentrację, co zmniejsza jej atrakcyjność,
· zmniejszają się różnice między stosującymi tę samą strategię przedsiębiorstwami,
· konkurenci mogą znajdować mniejsze segmenty lub nisze rynkowe dla stosowania tej samej strategii.
4 Strategia dywersyfikacji- Jest to zmiana kierunku działania przedsiębiorstwa mająca znaczenie wówczas, gdy występuje luka między wytyczonymi celami strategicznymi i osiąganymi rezultatami. Powstaje wtedy konieczność wyjścia poza dotychczasowe obszary działalności, czyli poza dotychczasowe relacje produkt - rynek przez zmianę produktów lub zmianę rynków działania.
Może przybierać formę:
· dywersyfikacji poziomej przez poszerzanie asortymentu,
· dywersyfikacji pionowej polegającej na uzupełnianiu asortymentu produktami z poprzedzających lub następujących faz produkcji,
· dywersyfikacji lateralnej wymagającej działania w nowych dziedzinach, nie związanych z dotychczasowymi technologiami wytwarzania.
Są 2 typy dywersyfikacji:
a)Dywersyfikacja koncentryczna odnosi się do sytuacji gdy przedsiębiorstwo rozwija się w kierunku nowych, ale podobnych do tradycyjnego obszaru produktów, wyników, usług. Może to stanowić klucz do stosowania podobnych technologii lub kanałów w dystrybucji
Przykłady:
- dodanie nowego produktu związanego z istniejącą działalnością
- rozszerzenie zastosowania wiedzy technologicznej
- działania w kierunku lepszego wykorzystania potencjału produkcyjnego

b)Dywersyfikacja czysta- charakteryzuje się zaangażowaniem w działalność gospodarczą w nowych obszarach, o innych cyklach rozwoju, wartości giełdowej, przyszłości technologicznej rozwoju

5 Strategia rozwoju rynku/produktu- Jest to sprzedaż dotychczas wytwarzanych produktów na nowych rynkach krajowych i zagranicznych.
Można ją zastosować gdy:
- rynek jest wystarczająco duży
- ma zadowalający stopień wzrostu
- nie jest opanowany przez konkurentów
- można go chronić

6 Strategia zwężania pola działania- główne cele to:
- poprawienie pozycji konkurencyjnej
- zwiększenie efektywności zarządzania
- poprawienie wartości przedsiębiorstwa na rynkach finansowych
-
7 Strategia likwidacji- sprowadza się do tego, że przedsiębiorstwo przestanie istnieć i wskazuje na to, że jego majątek może być więcej wart niż przedsiębiorstwo jako działająca organizacja

Dwie formy likwidacji:
- likwidacja (zamknięcie przedsiębiorstwa)- wyprzedaż aktywów na pokrycie należności
- bankructwo- kredytobiorcy występują z wnioskiem, że przedsiębiorstwo jest niewypłacalne, albo robi to samo przedsiębiorstwo

Zarządzanie- to działanie zmierzające do spowodowania funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych, zgodnego z celem zarządzającego

Proces zarządzania to ciąg działań będących funkcjami planowania, pobudzania, organizowania i kontroli, które uporządkowane są w określonych układach przebiegów organizacyjnych (zwykle układach informacyjno- decyzyjnych) i spełniane są przez jednostki zarządzania oraz stanowiska kierownicze

Kierowanie- to spełnianie z góry określonych zadań poprzez wysiłek innych ludzi

Misja firmy- szczególny powód istnienia przedsiębiorstwa

Wizja firmy - najbardziej ogólny, podstawowy cel przedsiębiorstwa, który jest kierunkiem rozwoju danej firmy

Kluczowe czynniki sukcesu- To elementy dzięki którym przedsiębiorstwo pozyskuje i utrzymuje klientów oraz osiąga przewagę nad konkurentami. Elementy te odpowiadają kompetencjom, których posiadanie jest konieczne, aby móc osiągać dobre wyniki w działalności na rynku- cele strategiczne
cele ustalone na najwyższym szczeblu i dla najwyższego kierownictwa organizacji

- cele taktyczne
cele ustalone na średnim szczeblu i dla menadżerów średniego szczebla organizacji

- cele operacyjne
cele ustalone na najniższym szczeblu i dla menadżerów niższego szczebla organizacji

Podobne prace

Do góry