Ocena brak

ZARZĄDZANIE PRZEZ PARTYCYPACJĘ

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

CELEM ZARZĄDZANIA PRZEZ PARTYCYPACJĘ JEST WZROST AKTYWNOŚCI PODWŁADNYCH ORAZ ZASPOKOJENIE ICH POTRZEB WYŻSZEGO RZĘDU(SAMOREALIZACJI, UZNANIA, PRZYNALEŻNOŚCI) W DRODZE DOPUSZCZENIA ICH DO PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJi

 

Zarządzanie przez partycypację czyli zarządzanie z udziałem pracowników we współzarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

PROCES PARTYCYPACJI :

 • pracownicy bezpośrednio biorą udział w procesach podejmowania decyzji kierowniczych

 • instytucje takie jak: związki zawodowe, rady pracownicze, rady nadzorcze, akcjonariat prawniczy mają wpływ na kształt decyzji władz organizacji

 • należy zapewnić pracownikom i akcjonariuszom informacje i aktywne formy komunikacji z władzami organizacji

 

 

PODZIAŁ:

Z prawnego punktu widzenia

-formalną (dokonuje się ją poprzez prawną regulację odpowiednich organów władzy)

- nieformalną (powstała w wyniku długotrwałych rzeczywistych zachowań partycypacyjnych członków danej organizacji (kierownictwa oraz pracowników)

Ze względu na formę udziału we władzy:

-partycypację bezpośrednią

-partycypację pośrednią

 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZAKRES I STOPIEŃ PARTYCYPACJI:

 • rodzaj stylu kierowania i osobowość kierownika

 • wszystko co składa się na kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa (od początku istnienia firmy)

 • postawa kierownictwa naczelnego do partycypacji (przekonania, skłonności)

 • podwładni powinni być przygotowani i dojrzali do partycypacji oraz powinni mieć świadomość, że ponoszą współodpowiedzialność

 • stopień zaspokojenia potrzeb podwładnych

 • podwładni powinni sprawnie radzić sobie z problemami zarządzania dlatego muszą posiadać wiedzę oraz doświadczenie

 • przestrzegać przepisów, które określają formy partycypacji

 

ZALETY (ZPP)
 • demokratyzacja stosunków międzyludzkich w przedsiębiorstwie,

 • spadek fluktuacji i absencji chorobowej,

 • zauważalny wzrost efektywności ekonomicznej,

 • stworzenie sprzyjającej atmosfery dla zmian oraz absorpcji innowacji,

WADY (ZPP)
 • ociężałość w podejmowaniu decyzji spowodowaną koniecznością długotrwałych dyskusji, uzgodnień, a nawet sporów między rzecznikami różnych opcji decyzyjnych,

 • rozmycie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, które okazały się błędne lub wątpliwe

 • konieczność odpowiedniego przygotowania podwładnych do pracy zespołowej oraz wyzwolenia w nich aktywności, innowacyjności oraz poczucia współodpowiedzialności za zarządzanie i wyniki ekonomiczne.

Podobne prace

Do góry