Ocena brak

Zarządzanie przez innowacje

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Autorem tej techniki jest J. Juran. Zaprezentował ją na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. H. Bieniok podkreśla, że „zarządzanie przez innowacje zmierza do rozwoju przedsiębiorstwa przez wprowadzenie zmian, czyli uprawnień, udoskonaleń, innowacji przede wszystkim w przełomowych obszarach działalności firmy”.

W działalności przedsiębiorstw można zaobserwować dwa podejścia tzw. opcje rozwojowe. Pierwsze podejście preferuje postawę zachowawczą (konserwatywną). Polega ona na uporczywych próbach zachowania dotychczasowej strategii rozwoju i funkcjonowania firmy. Przedstawiciele tego kierunku są przekonani, że obecny poziom efektywności i wyników stanowi pułap, którego nie da się przeskoczyć. W tym przypadku myśli się o dobrej kondycji przedsiębiorstwa i nie myśli o przyszłości2. Druga opcja rozwojowa zakłada zwiększenie efektywności działania swojej firmy, zwłaszcza w sferach produkcji, technologii, marketingu i zarządzania personelem.

K. Ziemniewicz podkreśla, że aby technika zarządzania przez innowację była skuteczna, kierownictwo firmy powinno spełniać następujące warunki3:

 • powinna mieć głębokie przekonanie, że innowacje są absolutnie potrzebne do osiągnięcia sukcesu na rynku, a także popierać dążenia do postępu poprzez stymulowanie i wspomaganie postaw twórczych i aktywnych;

 • tworzyć klimat kultury organizacyjnej pobudzającej do zmian

 • przełamywać stereotypy oraz prezentować postawę otwartą na propozycje usprawnień technicznych i technologicznych

 • ocenianie pomysłowości i inwencji twórczej pracowników i pozbywanie się ludzi biernych i konserwatywnych na wszelkie zmiany.

Każda metoda zarządzania potrzebuje procedury postępowania. Tak też i metoda zarządzania przez innowacje takąż procedurę posiada. Technika zarządzania ma charakter ofensywny i jest skuteczna w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu. H. Bieniok przedstawił ją w następujących etapach4:

 1. Doprowadzenie do dwóch istotnych przełomów zapewniających dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa:

 1. przełomu świadomości wszystkich pracowników, że tylko aktywny i ofensywny sposób działania w każdym obszarze gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa;

 2. przełomu w dotychczasowych sposobach działania przedsiębiorstwa zapewniającego ekspansję technologiczną, asortymentową, jakościową, marketingową, organizacyjną i finansową.

 1. Analiza strategiczna SWOT

 1. diagnoza kondycji wewnętrznej firmy pozwalającej na identyfikację mocnych stron i możliwości rozwojowych oraz słabości i problemów do rozwiązania;

 2. diagnozie stanu otoczenia prowadzącej do identyfikacji pojawiających szans i zagrożeń.

 1. Opracowanie listy problemów do rozwiązania, planów przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, które należy wdrożyć, aby osiągnąć wyższy poziomom efektywności pod kątem:

 1. zniwelowania zidentyfikowanych słabości;

 2. lepszego wykorzystywania swoich atutów;

 3. wykorzystywania szans i okazji;

 4. zabezpieczenia się przed zagrożeniami.

 1. Przeprowadzenie ekonomicznej opłacalności przewidywanych innowacji oraz skutków społecznych związanych z projektowanymi zmianami.

 2. Zmiana nastawienia i wzmocnienia motywacji kadry kierowniczej do nowych, koniecznych do podjęcia zadań (rozmowy, szkolenia, systemy ocen i motywacji).

 3. Rozpoznawanie ewentualnych oporów i źródeł konfliktów, które mogą się pojawić w związku ze zmianami i które mogą naruszyć czyjeś interesy i przyzwyczajenia.

 4. Ostrożne wdrażanie nowych rozwiązań połączonych z budową systemu wczesnego ostrzegania i monitorowania z jednej strony wewnętrznego procesu wdrożeniowego, z drugiej zaś reakcji konkurentów i klientów.

 5. Kontrola efektywności dokonanych zmian połączonych z ewentualną korektą przedsięwzięć, które okazały się nietrafne i nie dają szans na spodziewaną poprawę efektywności.

 

Podobne prace

Do góry