Ocena brak

Zarządzanie przez cele

Autor /Lara Dodano /21.04.2011

 

Filozofia zarządzania przez cele zakłada, że: do najcenniejszych i najmniej wykorzystanych zasobów przedsiębiorstwa decydujących o jego wynikach należy motywacja, inicjatywa i aktywność załogi, a zwłaszcza kadry kierowniczej.

W zarządzaniu przez cele menedżer lub podwładny powinien działać nie dlatego, że ktoś tego chce, ale dlatego, że on sam jako człowiek wolny decyduje o tym, co musi zrobić dla dobra swojej firmy. ZPC pozwala sterować każdemu swoją własną wydajnością dzięki emocjonalnemu zaangażowaniu i silnej motywacji, a wiec pragnieniu, by robić nie po to, byle zbyć, ale po to, aby robić jak najlepiej.

 

WARUNKI I WYMOGI DOTYCZĄCE CELÓW W ZARZĄDZANIU PRZEZ CELE(ZPC)

 • Zgodny system wewnątrz organizacji ma miejsce wtedy, gdy cele każdej komórki organizacyjnej oraz każdego pracownika są pochodną całego przedsiębiorstwa

 • Cele dotyczą podstawowych obszarów działalności i kluczowych wyników tj. rentowność, jakość, koszty, nowe wyroby, innowacje, pozycja na rynku itp.

 • Należy znaleźć sposób podziału celów na cele szczegółowe niższego rzędu do momentu określenia celów dla każdego pracownika.

 • Uszeregowanie celów wg . ich ważności.

 • Elastyczne wytyczanie celów i zadań przedsiębiorstwa jak i komórek organizacyjnych wraz z pracownikami stosownie do zmieniających się warunków otoczenia.

 • Osobisty wkład w osiągnięciu celów firmy podstawą celu każdego kierownika i pracownika.

 • Ustalanie celów na najbliższy okres i długofalowo.

 • Szersze grono kierowników i pracowników powinno zapoznać się z celami i skonsultować oraz wyrazić opinię ,co do słuszności i realności.

 • Określenie na piśmie każdego wynegocjowanego celu w formie pożądanego wyniku. Dany wynik powinien być imiennie przypisany osobie, która go osiągnęła.

 • Mierniki efektywności są racjonalne, jasne i zrozumiałe. Uwagę jak i wysiłki należy kierować tam gdzie należy. Ważne są też cele jakościowe w sferze organizacji i zarządzania, szkolenia menedżerów, kształtowanie postaw czy odpowiedzialności publicznej firmy.

 • Kwantyfikacja celów komórek organizacyjnych i pracowników(bezwzględna albo absolutna, względna, wielkości minimalne lub maksymalne).

 • Realizacja celów powinna być poddawana kontroli, a właściwie na wcześniejszej samokontroli i okresowych przeglądach. Kontrola powinna odnosić się do najistotniejszych kwestii i do konkretnie uzyskanych wyników.

 • Współuczestnictwo i współodpowiedzialność za formułowanie i realizację celów przedsiębiorstwa w głównej mierze zależą od tego jak do tego poczuwają się kierownicy wraz z pracownikami.

 

Idea przewodnia i swoista filozofia ZPC skoncentrowana jest na wspólnym (przełożeni i podwładni) określeniu i negocjonowaniu celów, wspólnym ustalaniu mierników pożądanych wyników końcowych oraz na wspólnych okresowych przeglądach i ocenie uzyskanych rezultatów.

 

ZALETY:

1.konkretyzuje cele poszczególnych komórek organizacyjnych i osób oraz wiąże je z celami przedsiębiorstwa w zwarty i logiczny system celów,

2.aktywizuje i angażuje szerokie grono kadry kierowniczej i podwładnych zwiększając ich samodzielność i przedsiębiorczość,

3.kładzie nacisk na pracę zespołową i poprawę relacji przełożony – podwładny, zapewniając lepsze komunikowanie się i wzajemne zrozumienie,

WADY:

1.znacznej pracochłonności związanej z ustaleniem i hierarchizacją celów,

2.rozbudowanej dokumentacji dotyczącej określenia celów, precyzowania planów przedsięwzięć oraz ustalania wyników przeglądów i ocen,

3.koncentracji uwagi głównie na konkretnych celach wymiernych i niedoceniania celów niematerialnych.

 

 

Podobne prace

Do góry