Ocena brak

Zarządzanie przez cele

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

Technika tego zarządzania została zainicjowana w połowie lat 50- tych w USA i J.W. Humble`a z Wielkiej Brytanii. Obecnie w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych około 30- 50% przedsiębiorstw skłania się ku stosowaniu tejże metody. Według H. Bienioka metoda ta jest bardzo wartościowa, a wzbogacona elementami innych technik staje się niezwykle użyteczna. Filozofia metody zarządzania przez cele zakłada, że „do najcenniejszych, a zarazem najmniej wykorzystywanych zasobów przedsiębiorstwa przesądzających o jego wynikach należy motywacja i aktywność załogi, a zwłaszcza kadry kierowniczej”1.

Zdaniem A. Chauweta ideą przewodnią techniki zarządzania przez cele jest określenie wspólnych celów dla całej organizacji, wspólne ustalanie mierników ocen oraz wspólne przeglądy działalności firmy. Ważną bez wątpienia sprawą, jak podkreśla autor jest uczestnictwo całej załogi w określaniu celów przedsiębiorstwa. Dużą rolę odgrywa więc zaangażowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych. Współuczestnictwo w wytyczaniu celów pobudza motywację ludzi, a jednocześnie zobowiązuje do większej odpowiedzialności za realizacje obranych celów. Kadra kierownicza powinna przy tym nie zapominać, że nie tylko ona pracuje na rzecz przedsiębiorstwa. Pod sobą ma jeszcze kierowników niższego szczebla i ich podwładnych. Dlatego nikt nie powinien narzucać celów innym, lecz wspólnie, w drodze negocjacji ustalić taki zestaw celów, które podwładni będą w stanie osiągnąć. Jak potwierdzono naukowo podwładni, którzy współuczestniczą w określaniu celów uzyskują lepsze wyniki od tych, którym te cele są narzucone. Zarządzanie przez cele jest narzędziem motywacji i integracji przełożonych i podwładnych, pobudza do dalszego działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa, do przyjęcia postawy aktywnej i zdecydowanej. W zarządzaniu przez cele każdy powinien dawać z siebie jak najwięcej2.

Cele mają kluczowe znaczenie dla skuteczności organizacji i spełniają szereg funkcji. Organizacje mogą mieć kilka różnych rodzajów celów, dlatego też kierownicy starają się tak zarządzać, aby je wszystkie osiągnąć. Ustalanie celów wymaga przede wszystkim zaangażowania wielu menedżerów, którzy mają za zadanie sporządzić plan zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, aby mogły one sprawnie funkcjonować przy realizacji obranych celów. Cele w działalności organizacji spełniają szereg funkcji.

 

 

K. Perechuda wymienia najważniejsze z tych funkcji3:

  • cele stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działania ludzi pracujących w organizacji. Wytyczone cele pozwalają wszystkim zrozumieć, dokąd organizacja zmierza i dlaczego osiągnięcie danego celu jest tak ważne;

  • cele mogą być źródłem motywacji dla pracowników przedsiębiorstw. Sformułowane konkretnie mogą motywować ludzi do ciężkiej pracy, zwłaszcza jeśli osiągnięcie celu może zostać nagrodzone;

  • stwarzają one skuteczny mechanizm oceny i kontroli. Oznacza to, że przyszłe wyniki będzie można ocenić na podstawie stopnia realizacji wytyczonych celów.

Według T. Oleksyna cele powinny być przede wszystkim: najważniejsze, realne, wewnętrznie zgodne, zhierarchizowane, zoperacjonalizowane. Z praktyki wiadomo, że można stracić wiele cennego czasu na realizację złych, czy też często nie prowadzących do nikąd celów. Takie działanie, polegające na realizacji celów podrzędnych okazuje się nie potrzebne, gdyż na przykład nie dało planowanych rezultatów i nie przyniosło większych korzyści. Dlatego trzeba wytyczyć kilka celów, a z nich wybrać te najważniejsze, które dadzą w przyszłości zamierzone rezultaty4.

Dziś w Polsce technika zarządzania przez cele jest jeszcze słabo rozwinięta. Wprawdzie założenia tej metody były kiedyś stosowane, jednak tylko eksperymentalnie i obecnie nie wzbudzają tak wielkiego zainteresowania jak w innych wysoko uprzemysłowionych krajach.

 

 

Podobne prace

Do góry