Ocena brak

Zarządzanie procesami

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

Proces to ciąg logicznie uporządkowanych czynności, w wyniku, których powstaje określony efekt (rezultat) działania (produkt, usługa).

Procesy dzielą się na:

a) ze względu na znaczenie dla organizacji:

  • podstawowe - efektem jest produkt (usługa) na rynek zewnętrzny - z niego firma „żyje" (uzyskuje przychody ze sprzedaży) np. wytworzenie wyrobu w firmie produkcyjnej albo prowadzenie księgi rachunkowej w biurze rachunkowym,

  • pomocnicze (wspierające, wspomagające procesy główne) - efektem jest produkt (usługa o charakterze materialnym) na rynek wewnętrzny - dzięki niemu firma funkcjonuje (np. remonty i konserwacja urządzeń),

  • zarządcze - efektem jest „usługa" o charakterze niematerialnym (np. planowanie, fakturowanie, przyjmowanie zamówienia, ściąganie należności);

  • kluczowe - te procesy podstawowe, pomocnicze i zarządcze, które w największym stopniu wpływają na strategiczny sukces przedsiębiorstwa.

b) ze względu na przestrzenno-organizacyjną ich alokację:

wewnątrzfunkcyjne - procesy zawierają się w ramach jednej funkcji (np. w zaopatrzeniu), lub komórki organizacyjnej (np. magazynie zaopatrzenia),

międzyfunkcyjne - procesy przebiegają przez różne komórki różnych funkcjiprzedsiębiorstwa (przygotowanie nowego produktu, wykonanie zamówieniaklienta).

c) ze względu na charakter celu:

  • procesy o celu reaktywnym - np. przyjmowanie zamówienia od klienta (czekanie aż klient wyjawi swoje potrzeby),

  • procesy o celu proaktywnym - np. przewidywanie i kreowanie przyszłych potrzeb klienta (uprzedzanie klienta).

Proces może być rozumiany jako łańcuch wartości (value chain - Porter).Każda kolejna czynność w procesie powinna dodawać nową wartość do efektu wcześniejszej czynności. Taki łańcuch obejmuje trzy zasadnicze grupy procesów:

innowacyjne (badanie potrzeb klienta i projektowanie produktu lub usługi)

operacyjne (wytwarzanie produktu i dostarczanie go klientowi)

obsługi posprzedażnej (obsługa klienta po dostarczeniu mu produktu lub

usługi).

Zarządzanie procesami w ujęciu najszerszym można określić jako ciągłe i usystematyzowane stosowanie odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi (technik) oddziaływania na procesy zachodzące w organizacji (przedsiębiorstwie), tak, aby w pełni zrealizować jej cele oraz jak najlepiej zaspokoić potrzeby jej klientów zewnętrznych i wewnętrznych.

Zarządzanie procesami najogólniej to ciągłe:

  1. poszukiwanie usprawnień i ulepszeń w istniejących procesach,

  2. planowanie zmian w procesach i kontrola stopnia ich realizacji,

  3. monitorowanie podstawowych parametrów i wyników (efektów) procesu.

Chcąc zarządzać procesami, efektywność organizacji (przedsiębiorstwa) należy rozpatrywać na trzech poziomach:

Podobne prace

Do góry