Ocena brak

Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi

Autor /VemyDooxy Dodano /26.02.2006

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami – zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową , polegającą na podejmowaniu decyzji i wykonywaniu czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość. Zakres obowiązków i praw zarządcy określają przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw oraz umowa zawarta na zarządzanie daną nieruchomością . Taka umowa może być zawarta między zarządzającym a właścicielem nieruchomości , wspólnotą mieszkaniową oraz inną osobą lub jednostką ,której przysługuje prawo do danej nieruchomości. Również w umowie jest ustalone wynagrodzenie zarządzającego. Definicja podana w Ustawie w sposób dość szeroki określa rolę i zadania zarządcy nieruchomości. W literaturze przedmiotu podkreśla się następujące aspekty działalności zarządcy:
 Utrzymanie i wzrost wartości nieruchomości
 Zapewnienie długookresowych i stabilnych procesów zarządzania z uwagi na cykl życia nieruchomości oraz jej kapitałochłonność
 Zwiększenie wartości użytkowej danej nieruchomości
Jednocześnie należy zaznaczyć , że trudny proces zarządzania nieruchomością ulega dalszemu skomplikowaniu w wyniku nakładania się różnorodnej wiedzy –architektonicznej, techniczno-budowlanej, prawnej oraz ekonomicznej. Podstawowym celem organizacji jest przetrwanie i rozwój . W zarządzaniu nieruchomością z tą regułą wiążą się dwa pojęcia- statyczne oraz dynamiczne. Podejście statyczne ma na celu zachowanie dotychczasowej substancji nieruchomości przy ponoszeniu jak najmniejszych kosztów , a głównym zadaniem jest bieżąca administracja nieruchomością oraz organizowanie prac remontowo-konserwacyjnych . Do zarządcy należy wiec:
 Prowadzenie ewidencji nieruchomości wraz z wyjaśnienie i porządkowaniem jej stanu prawnego
 Utrzymanie nieruchomości w stanie wymaganym przez przepisy i instrukcje techniczne(np. nadzorowanie remontów i konserwacji),oraz ze względu na jej funkcje użytkowe ( nadzorowanie eksploatacji obiektów
 Organizowanie eksploatacji obiektów (np. nadzorowanie wywozu nieczystości)
 Rozliczanie kosztów i wydatków związanych z bieżącą eksploatacją budynku( np. wpłat czynszów, wydatków na przeglądy techniczne)
 Organizowanie i nadzorowanie pracy zespołu zatrudnionego przy danej nieruchomości
Natomiast, podejście dynamiczne jest związane z pełniejszą koncepcją. Oprócz celu jakim jest zachowanie substancji , zarządzający stawia sobie za zadanie zwiększenie wartości kapitałowej , a wiec również użytkowej danej nieruchomości w dłuższym okresie w wyniku szeregu podejmowanych czynności , takich jak:
 Zarządzanie udogodnieniami
 Zarządzanie finansowe
 Wykonywanie w imieniu właściciel praw rzeczowych w stosunku do zarządzanej nieruchomości
 Opracowywanie biznes planów oraz

Podobne prace

Do góry