Ocena brak

Zarządzanie należnościami

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Należności to aktywa bieżące, które mogą być zdefiniowane jako roszczenia spółki w stosunku do jej klientów z tytułu dostarczenia produktów i usług sprzedanych na warunkach kredytowych, za które zaplata ma zostać uiszczona w przyszłości, które można traktować jako inwestycję polegającą na zaangażowaniu środków finansowych sprzedającego w celu zwiększenia wolumenu sprzedaży.

Należności mogą zostać podzielone ze względu na kilka kryteriów:

1. Obszar rozliczeń:

  • należności od dłużników krajowych,

  • należności od dłużników zagranicznych.

2. Termin płatności:

  • należności krótkoterminowe - całość należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, których okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego,

  • należności długoterminowe odzwierciedlają prawa majątkowe jednostki, które charakteryzują się okresem spłaty dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego.

3. Stopień realności:

należności bezsporne, czyli środki pieniężne należne jednostce, zagwarantowane prawem i niekwestionowane przez dłużnika,

należności sporne to niezapłacone przez dłużnika kwoty, przez niego kwestionowane (odmowa zapłaty jest udokumentowana na piśmie),

należności wątpliwe, czyli środki pieniężne prawnie należne jednostce, których z powodu trudności finansowych dłużnika lub trudności z ustaleniem miejsca jego pobytu albo z innych powodów, nie można wyegzekwować,

należności przedawnione to te kwoty obciążające dłużnika, które po upływie terminu określonego prawem (Kodeks Cywilny) nie mogą być egzekwowane, ponieważ wierzyciel utracił prawo ich dochodzenia,

należności nieściągalne to te kwoty, które są należne jednostce, lecz niemożliwe do wyegzekwowania, także kwoty orzeczone przez sąd.

4.Osoba dłużnika:

- należności od osób fizycznych, należności od osób prawnych

5. Tytuł powstania:

- należności z tytułu dostaw i usług,,

- wypłaconych zaliczek,

- kary umowne stanowiące formę zryczałtowanego odszkodowania w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ich wysokość ustalana jest wcześniej i musi być wypłacona bez względu na rzeczywistą wysokość poniesionej szkody,

- karnych odsetek, które przysługują wierzycielowi w przypadku nieterminowegoregulowania przez dłużnika zobowiązań wynikających z umowy.

Polityka zarządzania należnościami obejmuje warunki sprzedaży kredytowej, sposób określania klientów, którym będzie udzielany kredyt kupiecki oraz sposób nadzorowania i realizacji należności. Jej efektywność może być oceniana w sposób analogiczny do efektywności innych inwestycji angażujących środki firmy.

Podobne prace

Do góry