Ocena brak

Zarządzanie magazynami Dokumentacja magazynowania Personel magazynowy BHP w magazynie

Autor /alien Dodano /14.03.2005

Zarządzanie magazynami
Dokumentacja magazynowania
Personel magazynowy
BHP w magazynie

Magazyn jako samodzielna komórka organizacyjno-funkcjonalna w przedsiębiorstwie, aby mógł realizować swoje zadania, musi być odpowiednio zorganizowany ? wyposażony we właściwą dokumentację. Ewidencja zaszłości związanych z przyjmowaniem i wydawaniem dóbr oraz wielkości ich stanów stanowi podstawowe źródło informacji o wielkości i ruchu fizycznym zapasów. Ma to znaczenie dla operatywnego zarządzania nie tylko magazynem, lecz dla gospodarowania zapasami. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dokumentowania obrotu magazynowego jest ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości.
Przyjęcie i wydanie jest dokumentowane jako operacja gospodarcza dowodami księgowymi (źródłowymi).
Dokumenty magazynowe stanowią grupę dokumentów, których zapisy mają bezpośredni wpływ na prowadzenie gospodarki magazynowej i jej rozliczanie. Mogą być wystawiane ?ręcznie? przez magazyniera, w sposób półautomatyczny lub automatyczny, w zależności od ustalenia odpowiednich parametrów i procedur.

Zgodnie z ustawą dokument powinien zawierać co najmniej:
???? Określenie rodzaju dowodu
???? Określenie stron (nazwy i adresy) dokonujących operacji gospodarczej
???? Opis operacji, jej wartości
???? Datę dokonania operacji
???? Podpis wystawcy dokumentu oraz osoby, której wydano towar
???? Numer identyfikacyjny dowodu
Wartość może być w dowodzie pominięta (na wydruku), ponieważ w toku
przetwarzania w systemie następuje ich wycena potwierdzona wydrukiem z
kartoteki ilościowo wartościowej.

Przebieg procesu rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia towaru. Przychód do magazynu może nastąpić jako dostawa z zewnątrz bądź z wewnątrz przedsiębiorstwa. Dokumenty oznaczone symbolami Pz, PI i Zz odnoszą się do dostaw z zewnątrz.
???? Odbiór polega na ilościowym oraz jakościowym sprawdzeniu dostarczonych pozycji. Sprawdzenie ma na
celu ujawnienie braków i nadwyżek ilościowych oraz wad i braków jakościowych. Ujęcie spostrzeżeń w
odpowiednie protokoły.
???? Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniu
dowodu przychodu.
Pz ? przyjęcie towaru z zewnątrz ? od dostawcy krajowego
???? PI ? przyjęcie towaru z zewnątrz ? od dostawcy zagranicznego
???? Zz ? korekta do przyjęcia Pz lub PI ? wydanie do dostawcy
Wydanie to czynność następująca po okresie składowania. Często proces wydawania poprzedza kompletacja, która może odbywać się:

???? jednstopniowo ? zlecenie po zleceniu
???? dwustopniowo ? atrykuł po artykule
???? według tras dostawy
???? według kolejności rozładunku

Wydanie może odbywać się w dwóch zasadniczych kierunkach:
???? wydanie na zewnątrz przedsiebuorstwa dokumentem Wz
???? wydanie do wewnątrz przedsiębiorstwa Rw

o Dokumentem Rw rozchód wewnętrzny
o Dokumentem Wp wydanie na produkcje
Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm.

Podobne prace

Do góry