Ocena brak

ZARZĄDZANIE LUKĄ OKRESOWOŚCI

Autor /bosa.vanessa Dodano /22.03.2011

Duration czyli okresowość to suma ważonych względem czasu indywidualnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych z inwestycji w stosunku do bieżących wartości tych inwestycji. Jest to średni czas życia inwestycji rozumiany jako okres, po którego upływie inwestor otrzyma zwrot kapitału z oczekiwanymi dochodami. Okres ten zwykle nie pokrywa się z terminem inwestycji, gdyż w trakcie trwania inwestycji inwestor otrzymuje płatności periodyczne.

 

Nierzadko banki nie tylko nie starają się zabezpieczać przed luką lecz wręcz przeciwnie: odpowiednio ją kreują i zwiększając ryzyko stóp procentowych liczą na wzrost zysków.

Granie na stopach procentowych oznacza kreowanie ujemnej luki okresu gdy spodziewany jest wzrost stóp procentowych, oraz dodatniej luki gdy stopy mają spaść. Jeśli stopy rosną kapitał akcyjny zyskuje na strategii luki ujemnej dzięki temu, że bieżąca wartość zobowiązań obniża się o większy procent niż bieżąca wartość aktywów. W warunkach stóp malejących, z kolei kapitał rośnie dzięki stosowaniu strategii luki dodatniej, ponieważ bieżąca wartość aktywów wzrasta o większy procent niż bieżąca wartość zobowiązań.

Pomiar i zarządzanie okresem aktywów i zobowiązań banku wymaga posiadania stosownych informacji o terminach płatności, stopach procentowych, płatnościach wcześniejszych, możliwościach wcześniejszych wypłat oraz możliwościach opóźnień w spłacie kredytów. Dla wielu typów kont (szczególnie instrumentów o stałym oprocentowaniu) tego rodzaju informacje są łatwo dostępne. Określenie przepływów gotówkowych dla instrumentów o zmiennych stopach wymaga pewnych prognoz odnośnie ruchów stóp procentowych oraz stopnia realnego prawdopodobieństwa zaistnienia tych ruchów. Ustalenie okresu aktywów o stałym oprocentowaniu może również sprawiać pewne kłopoty, np. w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego wystąpi realna zmiana w przepływie gotówkowym. Po stronie zobowiązań problem wynika z faktu, że wiele depozytów nie ma kontraktowego terminu wymagalności, a nawet te, które mają również mogą podlegać wcześniejszym wypłatom. Tu konieczne byłoby ustalenie prawdopodobnych dat wpływu środków.

Stosowanie luki okresu pociąga za sobą konieczność czasowo, pewnego równoważenia struktury aktywów i pasywów. Skoro zmiany rynkowych stóp procentowych zmieniają okresy aktywów i pasywów i jest mało prawdopodobne by okresy aktywów i zobowiązań zmieniły się w identycznym stopniu, to pewna restrukturyzacja portfeli okaże się konieczna po zaistnieniu zmiany rynkowych stóp procentowych.

 

 

Podobne prace

Do góry