Ocena brak

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Polega na takim ustaleniu relacji między środkami obrotowymi a bieżącymi zobowiązaniami, aby firma była wypłacalna. Utrzymanie kapitału obrotowego netto na odpowiednim poziomie jest warunkiem właściwego prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Specyfika różnych branż wiąże się z różnym zaangażowaniem kapitału obrotowego netto - w firmach usługowych jest ono na ogół znacznie niższe niż w firmach produkcyjnych o długim cyklu technologicznym. Wysoki poziom kapitału obrotowego netto pozwala firmie swobodnie finansować jej bieżące zobowiązania.

Utrzymywanie wysokiej płynności powoduje jednak, że część środków jest mało efektywnie wykorzystywana, powodując koszty utraconych możliwości. Niski stan kapitału obrotowego netto sprawia, że firma narażona jest na trudności finansowe i może mieć problemy ze spłatą zobowiązań nawet, jeśli ma zysk. Polityka w zakresie kapitału obrotowego netto powinna być zatem wyrazem kompromisu między koniecznością wywiązania się z bieżących zobowiązań a niechęcią do zamrożenia środków pieniężnych.

Kapitał obrotowy netto zdefiniowany może być jako różnica między aktywami bieżącymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi:

KON = G+ Z + N - Zo

gdzie: KON - kapitał obrotowy netto, Z - zapasy, N - należności,

G - gotówka (rezerwa gotówkowa), Zo - zobowiązania krótkoterminowe

Podobne prace

Do góry