Ocena brak

ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Powierzone jest Ministrowi Finansów. Ustawa zobowiązuje go do opracowaia strategii zarządzania długiem publicznym oraz 3 letniej strategii oddziaływania na dług sektora finansów publicznych strategia zarządzania odnosi się do okresu rocznego. Obejmuje:

1)stabilność makroekonomiczną gosp i jej zdolność do rozwoju

2)bezpieczeństwo finansowe

3)koszty obsługi długu SP

4)kształtowanie struktury zadłużenia

5) wpływ prowadzonych operacji dłużnych na rynek krajowy

Minister może zaciągać zobowiązania finansowe w imieniu SP spłacać te zobowiązania Minister realizuje zadania wynikające z zarzadzania długiem poprzez m.in. pozyskiwaie zwrotnych środków finansowych n apotrzeby pożyczkowe budzetu zarzadzanie wolnymi środkami budżetu państwa może je lokować na rynku finansów Posiada również kompetencjie kontrolne w zakresie stanu dług SkP w sektorze finansów publicznych.

Podobne prace

Do góry