Ocena brak

Zarządanie - Wymiany struktury organizacyjnej

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Wymiany struktury organizacyjnej

Transkrypt

Wykład VI

Wymiary struktury organizacyjnej

Wymiary struktury organizacyjnej wg Szkoły Astońskiej

STRUKTURA
ORGANIZACYJNA

Uporządkowanie
elementów
organizacji

Wzorce zachowań
jednostek i grup
organizacji

Strukturalizacja
elementów

Strukturalizacja
działań

SPECJALIZACJA
KONFIGURACJA
STANDARYZACJA
CENTRALIZACJA

FORMALIZACJA

KONFIGURACJA- stopień zróŜnicowania w pionie i w poziomie ról organizacyjnych oraz
zaleŜności hierarchiczne
CENTRALIZACJA
1.

Podział władzy- stopień skoncentrowania na i- tym poziomie hierarchicznym
uprawnień do podejmowania decyzji

2.

Autonomia organizacji- stopień ograniczenia ( przez ośrodki władzy
zlokalizowane poza organizacją ) moŜliwości podejmowania decyzji przez jej
uczestników

SPECJALIZACJA- stopień ograniczenia dowolności w wyborze zadań i obowiązków
organizacyjnych
STANDARYZACJA- stopień ograniczenia przez niepisane zasady, zwyczaje oraz
ujednolicone sposoby postępowania dowolności prowadzenia działań organizacyjnych
FORMALIZACJA- stopień ograniczenia przez dokumenty formalne dowolność działań
podejmowanych przez uczestników

Stopień obciąŜenia kierownika w zaleŜności od nasilenia czynników potencjalnej rozpiętości
kierowania
Czynnik
potencjalnej
rozpiętości

Stopień obciąŜenia kierownika:

Niezbędny zakres
instruktaŜu i
kontroli

Minimum
wskazówek i kontroli

Sporadyczny
nadzór

Stały ograniczony
nadzór

Stały umiarkowany
nadzór

Częsty periodyczny
ścisły nadzór

3

6

9

12

15

ZłoŜoność i
trudność zadań

Proste powtarzalne

zrutynizowane

Skomplikowane

Bardzo
skomplikowane

Wyjątkowo
skomplikowane

2

4

6

8

10

identyczne

Wybitnie podobne

podobne

Istotnie róŜne

Całkowicie róŜne

2

4

6

8

10

Bardzo duŜy

duŜy

Znacznie
ograniczony

ograniczony

Bardzo ograniczony

2

4

6

3

10

Minimum kontaktów

Kontakty
ograniczone

Więcej kontaktów
koordynacja łatwa

Stałe kontakty w
powaŜnych
problemach

Rozległe
niepowtarzalne
kontakty

1

2

3

4

5

Wszyscy razem

Wszyscy w jednym
budynku

W róŜnych
budynkach na
terenie
przedsiębiorstwa

Rozrzuceni po
mieście

Rozrzuceni po kraju

1

2

3

4

5

1/2/3

2/4/6

3/6/9

4/8/12

5/10/15

Podobieństwo
funkcji
Stopień
samodzielności
kierownika i
podwładnych

Koordynacjazakres i formy

Rozmieszczenie
(bliskość)
bezpośrednich
podwładnych

Pozytywne skutki decentralizacji
- rozdzielenie cięŜaru zarządzania
- uproszczenie procesu zarządzania
- sprzyjanie rozwojowi twórczej i samodzielnej kadry kierowniczej
- podnoszenie poczucia własnej wartości kadry kierowniczej niŜszych szczebli

Negatywne skutki decentralizacji
- tendencje do dublowania komórek sztabowych
- tendencje do preferowania celów i wyników krótkookresowych
- rozproszenie środków działania i dublowanie zapasów
- preferowanie odcinkowej racjonalności działania

Mierniki formalizacji
1. Ilość dokumentów formalizujących
2. Szczegółowość dokumentów formalizujących
3. Rygorystyczność

Dokumenty formalizujące
1. Statut organizacji
2. Regulamin organizacyjny
3. Schemat struktury organizacyjnej
4. Stanowiskowe karty pracy
5. Taryfikator płac
6. Zarządzenia zarządu/ prezesa

Optimum formalizacji
Poziom
sprawności
organizacji

S max

Of

Stopień
sformalizowania
organizacji

Skutki niedoformalizowania organizacji
1. Występowanie obszarów „ niczyich ”
2. ParaliŜ decyzyjny
3. Dowolność interpretacji przepisów
4. Rozmycie odpowiedzialności
5. Tworzenie się precedensów
Skutki przeformalizowania organizacji
1. Nakładanie się kompetencji
2. Konflikty kompetencyjne
3. Ograniczenie inwencji pracowników
4. Kształtowanie postaw konformistycznych
5. Wzrost kosztów funkcjonowania organizacji

Czynniki kształtujące stopień formalizacji inwestycji
1. Cele działania
2. Liczba pracowników
3. Stopień szczegółowości podziału zadań
4. Liczba szczebli hierarchicznych
5. Stopień scentralizowania
6. Kwalifikacje pracowników
7. Stopień instrumentalizacji działań
8. Rzadkość zasobów

Elementy składowe organizacji całkowitej

Organizacja całkowita
Potencjalny
poziom
formalizacji
PoŜądany
poziom
formalizacji

Organizacja
formalizowana
Organizacja
formalna

Organizacja
nieformalna

Rzeczywisty
poziom
formalizacji

Organizacja poddająca się
formalizacji

Organizacja
nie poddająca
się formalizacji

Organizacja nie
formalizowana

( organizacja
Organizacja
pozaformalna )
niesformalizowana

Schemat organizacyjny Zakładów Energetycznych w Słupsku przed procesem restrukturyzacji
DN
Dyrektor
Naczelny

Dyrektor ds.
Technicznych

DT

Dyrektor ds.

DE Ekonomicznych

TD

Wydział Zakład.
Dyspoz. Ruchu

NG

Pion Głównego
Księgowego

NM

Wydział ds.
Majątku i
Uwłaszczenia

TE

Wydział
Eksploatacji

NI

Wydział
Informatyki

NP

Radca prawny

TP

Wydział
Programowania
Rozwoju

NB

Wydział BHP P.
PoŜ. I szkolenia

NO

Specjalista ds..
Obronnych

TI

Wydział Inwestycji
i Remontów

NK

Wydział
Organizacji i Kadr

NR

Rewident
Zakładowy

RE

OA

REJONY ENERGETYCZNE

Oddział
Administracyjny

PE

Posterunki
Energetyczne

OE

Oddział
Eksploatacji

EE

Wydział
Ekonomiczny

EOH

Wydział Handlowy
Obsługi Odbiorców

EM

Wydział
Gospodarki
Materiałowej

EOT

Wydział
Techniczny
Obsługi Odbiorców

EA

Wydział
Administracji

ES

Wydział
Socjalny

EOS

Ośrodek
Szkolenia
Zawodowego

REW

O
W

Komórki organizacyjne objęte prywatyzacją w I- ej fazie restrukturyzacji
Komórki organizacyjne objęte prywatyzacją w II- ej fazie restrukturyzacji
Komórki organizacyjne, które powinny ulec restrukturyzacji w III- ej fazie

Wydział
Wykonawstwa

OR

Oddział RDR

Rejon Elektrowni
Wodnych

OT

Oddział Techn.
Obsługi Odbiorców

Wydział
Transportu

NT

OH

Oddział Handlowej
Obsługi Odbiorców

WIĘZI ORGANIZACYJNE

• Hierarchiczne
• Funkcjonalne
• Informacyjne
• Technologiczne
KRYTERIA ŁĄCZENIA STANOWISK PRACY
1. Kryterium podobieństwa rodzajowego działań ( kryterium
funkcjonalne lub technologiczne )
2. Kryterium podobieństwa rodzajowego celów ( kryterium
przedmiotowe lub produktowe )
3. Kryterium grupowania według rozmieszczenia terytorialnego
jednostek organizacyjnych
4. Kryterium grupowania stanowisk i komórek organizacyjnych
według klientów
5. Kryterium zbieŜności czasu realizacji zadań
6. Kryterium podobieństwa cech psychofizycznych i
predyspozycji

Kryteria łączenia stanowisk pracy

MONTAś

WIERCENIE

MALOWANIE

SPAWANIE

TRANSPORT

SZLIFOWANIE

KONTROLA

SKŁADOWANIE

CIĘCIE

TOCZENIE

Kryterium funkcjonalne ( technologiczne )

cięcie

wiercenie

spawanie

szlifowanie

szlifowanie

montaŜ

malowanie

kontrola

kontrola

Kryterium przedmiotowe ( produktowe )

SKŁADOWANIE

TRANSPORT

cięcie

Podobne prace

Do góry