Ocena brak

Zarządanie - Struktury organizacyjne

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Struktury organizacyjne

Transkrypt

Wykład VII

Struktury organizacyjne

Czynniki strukturotwórcze

• Typ otoczenia
Strategia przedsiębiorstwa
Wielkość organizacji
• Geograficzny obszar działania
• Stosowana technologia
• Moda
Struktura władzy
• BranŜa

Struktura funkcjonalna
Dyrektor
Naczelny

Pion Techniczny

Pion Eksploatacji

Pion Finansowy

Pion Handlowy

Zalety:
1. Scentralizowana kontrola wyników strategicznych
2. Specjalizacja w obszarach funkcjonalnych
3. MoŜliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności funkcjonalnych
4. Jest efektywna w sytuacjach, gdy zadania są rutynowe i powtarzalne
Wady:
1. Nadmierna fragmentaryzacja procesów istotnych dla spójności realizacji strategii
2. Rywalizacja między obszarami funkcjonalnymi
3. Przeszkadza w szkoleniu kierowników- generalistów
4. MoŜe prowadzić do nadmiernej centralizacji

Struktura dywizjonalna
PREZYDENT
Wice- Prezydent
Ds. Administracyjnych

Division A

Wice- Prezydent
Ds. Badań i Rozwoju

Division B

Division C

Finanse

Finanse

Finanse

Kadry

Kadry

Kadry

Marketing

Marketing

Marketing

Logistyka
Produkcja
Produkcja
Produkcja

Zalety:
1. Pozwala na dostosowanie strategii do potrzeb rynku
2.

Wykorzystuje lokalne powiązania produkcyjne

3.

Deleguje odpowiedzialność za zysk do dywizji

Wady:
1.

Stwarza problem do jakiego stopnia prowadzić uniwersalną politykę w stosunku do
poszczególnych dywizji

2.

Stwarza problemy w utrzymanie jednolitego wizerunku firmy

3.

MoŜe powodować dublowanie się komórek na szczeblu centrali

Struktura macierzowa
Dyrektor
Finanse

Marketing

Projekt A

Projekt B
Projekt C

Projekt D

Zalety:
1.

Elastyczność

2.

Promuje podejmowanie wywaŜonych decyzji

3.

Wprowadza zasadę wzajemnej kontroli i równowagi

4.

Traktuje równorzędnie obszary: funkcjonalny i projektowy

Wady:
1.

W praktyce rodzi wiele konfliktów

2.

Powoduje problemy związane z koordynacją działań

3.

Relatywnie długi proces podejmowania decyzji

4.

MoŜe prowadzić do zbiurokratyzowania

Produkcja

Logityka

Struktura holdingowa
Zalety:
1. Zapewnia jasny i logiczny podział odpowiedzialności między holdingiem i spółkami go
tworzącymi
2. Lokuje odpowiedzialność biznesową na szczeblu firm
3. Uwalnia kierownictwo spółki naczelnej od odpowiedzialności strategicznej
4. Daje całkowitą autonomię firmom tworzącym holding

Wady:
1. Powoduje brak wspólnej strategii w obszarach biznesowych
2. UzaleŜnia kierownictwo holdingu od działalności kierownictw firm tworzących holding
3. Stwarzać moŜe bariery informacyjne na szczeblu spółki naczelnej o rzeczywistej
sytuacji w przedsiębiorstwach
4. Powoduje nadmierną koncentrację na krótkookresowych korzyściach finansowych

Struktura dywizjonalna
Subsamodzielne ekonomicznie
jednostki gospodarcze pozbawione
osobowości prawnej. W kontaktach z
otoczeniem dywizja występuje jako
część składowa przedsiębiorstwa, w
ramach posiadanych pełnomocnictw.
Centrala ponosi odpowiedzialność
prawną w pełnym zakresie za
operacje dywizji.
Podatki płaci centrala
przedsiębiorstwa.
Problemy finansowe jednej dywizji
przenoszą się bezpośrednio na
pozostałe. Centrala zachowuje
prawno do bezpośredniej ingerencji w
planowanie strategiczne dywizji

Struktura holdingowa
Subsamodzielne ekonomicznie
jednostki gospodarcze posiadające
osobowość prawną. W kontaktach z
otoczeniem jednostki występują jako
samodzielne z punktu widzenia
prawa jednostki gospodarcze.
Centrala ponosi odpowiedzialność
prawna za operacje spółek córek do
wysokości posiadanych w nich
udziałów. Podatki płacą bezpośrednio
samodzielne firmy wchodzące w
skład holdingu. Problemy finansowe
jednej firmy nie są automatycznie
przenoszone na inne. W przypadku
holdingu finansowego spółka matka
ogranicza się tylko do wskaźników
finansowych

Podobne prace

Do góry