Ocena brak

Zarządanie - Role i umiejetnosci kierownicze

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Role i umiejetnosci kierownicze

Transkrypt

Wykład III

Rola i umiejętności kierownicze

Role kierownicze wg H. Mintzberga
Role interpersonalne
1. Lider ( Leader )
2. Reprezentant
3. Łącznik ( Liaison )
Role informacyjne
1. Monitor ( Monitor )
2. Rozpowszechniasz ( Disseminator )
3. Rzecznik ( Spokesman )

Role decyzyjne
1. Przedsiębiorca ( Entrepreneur )
2. Regulator ( Disturbance Handler )
3. Dysponent ( Redource Allocator )
4. Negocjator ( Negotiator )

ROLE INTERSPERSONALNE

1. PRZYWÓDCA- LIDER: Kształtuje postawy podwładnych, gra na emocjach.
Motywuje i pobudza podwładnych.
Zatrudnia, szkoli.

2. REPREZENTANT: Pełni funkcje ceremonialne.
Buduje pozytywny wizerunek w stosunku do otoczenia.
To funkcja Public Relations, utrzymywania dobrych relacji z otoczeniem
firmy.

3. ŁACZNIK- INTEGRATOR: Kształtuje integrację emocjonalną i materialną.
Powoduje integrację interesów podwładnych i firmy.
Buduje siec kontaktów zewnętrznych i wewnętrznych.
Godzi sprzeczności w wiązce celów firmy.

ROLE INFORMACYJNE

1. MONITOR: Pozyskuje informacje do procesu zarządzania.
Monitoruje sprawność funkcjonowania firmy.
Buduje system zintegrowanego zarządzania- SIK

2. PROPAGATOR: Tworzy i przekazuje informacje na zewnątrz oraz swoim
Podwładnym.
Dekretuje posiadane informacje, przetwarza je, adresuje do odbiorców po
ich selekcji.
Tworzy systemy obiegu informacji- obiegu dokumentów.

3. ORZECZNIK: Jest rzecznikiem władzy wobec podwładnych i podwładnych
wobec kierowników. Pełni więc dwojaką rolę.
Występuje jako podwładny i przełoŜony.
Reprezentuje podwładnych wobec firmy i firmę wobec podwładnych.

ROLE MENEDśERA wg MINTZBERGA
ROLE STERUJĄCE- DECYZYJNE

1. INICJATOR: ( Przedsiębiorca ). Dotyczy najwyŜszych szczebli w hierarchii.
Przedsiębiorca to menedŜer na własny rachunek. Na własne ryzyko.
MenedŜer często pracuje na ryzyko i rachunek innych, np.. Dyrektor banku,
prezes JSSP.
2. REGULATOR: Koryguje przebieg procesów w otoczeniu w chwili
wystąpienia zakłóceń. BieŜąco koryguje procesy i zachowania podwładnych.
Tworzy warunki Ŝeby ludzie mogli pracować.
3. NEGOCJATOR: MenedŜer funkcjonuje w otoczeniu- środowisku organizacji.
Zarządzanie to negocjowanie z partnerami.
INTERSARIUSZE organizacji:
• wewnętrzni: kadra kierownicza, związki zawodowe, grupy interesów,
• zewnętrzni: banki, urzędy, klienci, dostawcy.
4. DYSPONENT: Dysponuje środkami do realizacji zadań.
Ma prawo do rozporządzania i uŜytkowania majątkiem. Rozdziela zadania
podwładnym, alokuje zasoby wewnątrz firmy. Przydziela uprawnienia,
określa zadania i odpowiedzialność.

Rysunek: UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZE POTRZEBNE DO
SKUTECZNEGO DZIAŁANIA NA RÓZNYCH SZCZEBLACH
KIEROWNICTWA

NIśSZY DOZÓR

KONCEPCYJNE

ŚREDNIE
KIEROWNICTWO

NACZELNE
KIEROWNICTWO

KONCEPCYJNE
KONCEPCYJNE

INTERPERSONALNE
INTERPERSONALNE

INTERPERSONALNE
TECHNICZNE
TECHNICZNE

TECHNICZNE

Podobne prace

Do góry