Ocena brak

Zarządanie - Proces podejmowania decyzji

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Proces podejmowania decyzji

Transkrypt

Wykład X

Proces podejmowania decyzji

Decyzja to celowy, nielosowy wybór jednego z co najmniej dwóch
rozwiązań.
Racjonalność metodologiczna- to wybór dokonany na podstawie dostępnych
decydentowi informacji i zgodnie z „ regułami sztuki „ w danej dziedzinie Ŝycia

Decyzja moŜe być uznana za racjonalną metodologicznie, jeśli została podjęta
w dobrej wierze, zgodnie z zasadami, przy wykorzystywaniu dostępnych
informacji, nawet gdy skutek decyzji nie jest oceniany jako pozytywny.

Racjonalność rzeczowa- to wybór takiego wariantu, którego realizacja
doprowadziła do osiągnięcia ustalonego celu działania.

Rodzaje decyzji
Elementy
charakterystyki

Rodzaj decyzji
strategiczne

taktyczne

operacyjne

1. Rodzaj
problemu

Kierunki rozwoju
działalności instytucji

Zapewnienie
warunków do
sprawnej realizacji
celów instytucji

Optymalizacja
wykorzystania
zasobów instytucji

2. Istota
problemu

Alokacja ogółu
zasobów w
zaleŜności od
moŜliwości
określonych przez
otoczenie

Pozyskiwanie,
organizacja i rozwój
zasobów

Zastosowanie
zasobów; nadzór i
kontrola

3. NajwaŜniejsze
cele

Cele i zadania,
strategia
dywersyfikacji;
strategie w zakresie
finansów i
administracji; metody
rozwoju

Organizacja i
struktura informacji,
odpowiedzialność;
pozyskiwanie
zasobów i ich rozwój;
środki pienięŜne;
narzędzia i
przedmioty pracy,
ludzie

Cele i zadania
operatywne;
organizacja
zaopatrzenia
produkcji i zbytu;
kontrola procesów

4. Ogólna
charakterystyka
decyzji

Decyzje
scentralizowane;
niepowtarzalne;
jednostkowe;
podejmowane od
czasu do czasu

Rozwiązujące
konflikty między
strategią i
wykonawstwem;
rozwiązujące
konflikty między
celami
indywidualnymi i
celami instytucji

Decyzje
zdecentralizowane;
decyzje powtarzalne;
duŜa liczba;
zróŜnicowane,
podejmowane często

Źródło: Teoria organizacji (…), s. 359.

Etapy w cyklu decyzyjnym
Faza

Faza preparacji

P. Drucker

J. Diebold

J. O’ Shaughnessy

Zaliczenie
problemu do
określonej klasy
zagadnień

Rozpoznanie
problemu
decyzyjnego

Wytyczenie celów, jakie naleŜy
osiągnąć

Sformułowanie
problemu

Analiza problemu

Wykrycie róŜnych alternatyw

Określenie
warunków, które
muszą być
spełnione
( warunków
brzegowych )

Określenie
moŜliwych
wariantów

Określenie skutków wyboru
określonej drogi postępowania
ze względu na wynik

Analiza
wielowariantowa

Faza wyboru

Podjęcie decyzji

Ocena moŜliwych wyników ze
względu na cel
Wybór wariantu

Określenie
działań
związanych z
danym wariantem

Faza
kontroli

Realizacja
wariantu
Kontrola realizacji

Podjęcie decyzji

Czynniki wpływające na racjonalność decyzji
Według J. Rokity

Według J. Kozieleckiego

Według D. Katza R. Kahna

System Informacyjny

Środowisko zewnętrzne
Układ hierarchiczny
• Przepisy prawne
Centralizacja
• Struktura władzy

Determinanty sprawności decyzji
• Zajmowania pozycja społeczna
Identyfikacja z zewnętrznymi
grupami odniesienia
Projekcja postaw i wartości
Myślenie dychotomiczne
• Uproszczone spostrzeganie
zjawisk

Procesy w otoczeniu

Osobowość decydenta
Motywacja sukcesu
• Motywacja unikania
niepowodzeń
Potrzeba dominacji
• Zdolności intelektualne

Determinanty osobowościowe
• Emocjonalność- obiektywność
Orientacja na działaniekontemplacja
Ryzyko- stopień bezpieczeństwa

Struktura procesu podejmowania
decyzji i jej kontekst
1. Cechy osobowości i
kwalifikacje decydentów
2. System motywacji
3. Rozwiązania organizacyjne
• Podział kompetencji
• Centralizacja
• Kryteria oceny

Grupa społeczna w jakiej działa
decydent ( środowisko )

Inne
• Charakterystyka problemu
decyzyjnego
• Kontekst organizacyjny
• Ograniczenia poznania ludzkiego

WADY I ZALETY GRUPY W PODEJMOWANIU DECYZJI
Wady grupowego podejścia:
• Nadmierny konformizm
• Osiągnięcie konsensusu jest waŜniejsze od dojścia do rozwiązania
optymalnego
Jednostka dominująca moŜe zniweczyć wysiłki grupy
• Zwykle potrzeba więcej czasu na podjęcie decyzji

Zalety grupowego podejścia:
• Większa i róŜnorodna wiedza
• Większy obiektywizm i wiele perspektyw analizy problemu
Akceptacja decyzji przez większą ilość osób
Lepsze zrozumienie problemu

ZaleŜność między ilością informacji a typem zachowań decydentów

Typ
decyzji
Decyzje naiwne

Decyzje intuicyjne

Decyzje ryzykowne

Decyzje rozwaŜane

R
Decyzje wysoce przemyślane

P

Decyzje bojaźliwe
unikanie decyzji

Ilość informacji

Informacyjny system zarządzania posiada pięć głównych struktur
informacyjnych
1. Struktura informacyjna- kogo, dlaczego, o czym i jak często informować?
2. Struktura przestrzenna- gdzie zlokalizowane są informacje źródłowe, gdzie
zlokalizowani są uŜytkownicy systemu, jakimi drogami przesyłać informacje
z miejsc lokalizacji informacji na miejsca lokalizacji uŜytkowników?
3. Struktura technologiczna- według jakich metod i technik naleŜy pozyskiwać,
przetwarzać, aktualizować, wykorzystywać i przesyłać informacje?
4. Struktura techniczna- jakie urządzenia będą przydatne do obsługi struktury
technologicznej?
5. Strukturę organizacyjną- określającą związki strumieni informacji z
powiązaniami hierarchicznymi i strukturą formalną

Udział róŜnego typu informacji na poziomach zarządzania

Poziom
zarządzania

Udział informacji
Historyczne

BieŜące

Prospektywne

Strategiczny

Mały

Średni

DuŜy

Taktyczny

Średni

Średni

Średni

Operacyjny

DuŜy

Średni

Mały

zc
ze

łow
e

Mn
iej
s

OR
MA
CJ
E

Informacje dla planowania taktycznego
i podejmowania decyzji

Informacje dla realizacji procesów wykonawczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: G. B. Davis, Management Information Systems…, jw.., s. 4 i 202..

e
an
ow
m
ra

Informacje dla planowania operacyjnego,
podejmowania decyzji i kontroli

g
E ro
ZJ p
CY
DE

Ni
za Ŝszy
rzą p
dz ozi
an om
ia
iw
Ba
yk
on
rd
zie
aw
js
cz
zc
y
ze

łow I N
F
e

e
an
ow
m
ra
og
pr

Informacje
dla planowania
strategicznego
i podejmowania decyzji

nie

W
za yŜs
rz zy
ąd p
za oz
nia iom

Hierarchiczna struktura informacji w procesie zarządzania instytucją

DZIAŁANIA

Planowanie
strategiczne

Kontrola
kierownicza

Kontrola
operacyjna

Procesy
wykonawcze

Podstawowe dane dla systemu zarządzania

Źródło: G. B. Davis, Management Information Systems…, jw.., s. 18.

Naczelne
kierownictwo

Procesy
informacyjne

Kadry

Organizacja

Produkcja

Marketing

FUNKCJE

Finanse i
rachunkowość

Macierz informacyjna relacji między działaniami a funkcjami w systemie
zarządzania

Podobne prace

Do góry