Ocena brak

Zarządanie - Motywacja

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Motywacja

Transkrypt

Wykład VIII

Motywacja

Typy władzy wg Maxa Webera
1.
2.
3.

Władza tradycyjna
Władza charyzmatyczna
Władza legalna

Źródła władzy wg J. Frencha i B. Ravena
1.
2.
3.
4.
5.

Władza oparta na moŜliwości karania
Władza oparta na moŜliwości nagradzania
Władza oparta na zajmowanej pozycji
Władza oparta na wiedzy i doświadczeniu
Władza oparta na wartościach

Źródła władzy wg J. Pfeffera
1.
2.
3.
4.

Autorytet formalny
Kontrola nad zasobami strategicznymi
Informacje i dostęp do kanałów komunikacji społecznej
Zdolność do redukcji niepewności

ANALIZA PORÓWNAWCZA TEORII POTRZEB

MASLOW

ALDERFER

Mc CLELLAND

HERZBERG

FIZJOLOGICZNE
EGZYSTENCJALNE
WARUNKI
MOTYWACJI

BEZPIECZEŃSTWA

PRZYNALEśNOŚCI

SPOŁECZNE

UZNANIA

AFILACJI

OSIĄGNIĘĆ
ROZWOJOWE

SAMOREALIZACJI

MOTYWATORY
WŁADZY

POTRZEBY I SPOSOBY ICH ZASPAKAJANIA W ORGANIZACJI
POTRZEBY

RODZAJ BODŹCA

FIZJOLOGICZNE

PŁACA
POSIŁKI W MIEJSCU PRACY
FIRMOWE OSIEDLA

BEZPIECZEŃSTWA

PŁACA
GWARANCJA PRACY
OCHORNA SOCJALNA
OCHORNA ZDROWOTNA

PRZYNALEśNOŚCI SPOŁECZNE

PRACA ZESPOŁOWA
SPORTS TEAMS
COFFEE BRAKES/ LUNCH
COMPANY BBQ
SAMOCHÓD FIRMOWY

UZNANIA

UDZIAŁY/ AKCE
PŁACA/ ODPWIEDZIALNOŚĆ
AWANS POZIOMY/ PIONOWY
AUTONOMIA
PRESTIśOWE NAGRODY

OSIĄGNIĘĆ

JOB CHALLENGE

WŁADZY

POZYCJA KIEROWNICZA
DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ

SAMOREALIZACJI

AUTONOMIA

ROZWOJU

ROZWIJANIE KWALIFIKACJI SZKOLENIA

Klasyfikacja bodźców
KRYTERIUM PODZIAŁU

PODZIAŁ

RODZAJ ZASPAKAJANYCH
POTRZEB

PODSTAWOWE

STOPIEŃ SFORMALIZOWANIA

WYśSZEGO RZĘDU
FORMALNE
POZAFORMALNE
POZYTYWNE ( NAGRODY )

KIERUNEK ODDZIAŁYWANIA

ZAKRES ODDZIAŁYWANIA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

FORMA

NEGATYWNE ( KARY )
BODŹCE WEWNETRZNE
BODŹCE ZEWNĘTRZNE
GRUPOWE
INDYWIDUALNE
MATERIALNE
NIEMATERIALNE

PODZIAŁ BODŹCÓW ZE WZGLĘDU NA ICH FORMĘ

BODŹCE

BODŹCE
MATERIALNE

WYNAGRODZENIA
PIENIĘśNE

PŁACE
ZASADNICZE
PŁACE
RUCHOME
OPCJE
MENEDśERSKIE

WYNAGORDZENIA
NIEPIENIĘśNE

BODŹCE
NIEMATERIALNE

BODŹCE
DOTYCZĄCE
PRACY

KAFETERIA
PARTYCYPACJA
PAKIETY
WZBOGACIENIE
PRACY
ROZSZERZENIE
PRACY
ROTACJA
AUTONOMIA

BODŹCE
DOTYCZACE
PRACOWNIKÓW

AWANS
OCENA
EFEKTÓW
ROZWÓJ
KWALIFIKACJI
WYRÓZNIENIA
NAGRODY

SIŁA MOTYWACJI ZALEśY OD:

• Pewności, czyli prawdopodobieństwa, Ŝe określone postępowanie przyniesie
to, czego się oczekuje;
• Instrumentalności, czyli stopnia- w jakim to, czego się pragnie zaspokoi daną
potrzebę;
• RównowaŜności, czyli waŜności zaspakajanej potrzeby w porównaniu z innymi
potrzebami

CO ROBIĆ, ABY SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ?
1. STARAJ UTRZYMYWAĆ SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE AUTOMTYWACJI
2. DOSTOSUJ BODŹCE DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PRACOWNIKÓW
3. DOSTOSUJ BODŹCE DO CELÓW FIRMY
4. WYRAŹNIE OKREŚL POWIĄZANIA BODŹCÓW Z ZACHOWANIAMI
PODWŁADNYCH
5. DOTRZYMUJ OBIETNIC
6. SKORELUJ BODŹCE Z WYNIKAMI PRACY
7. BĄDŹ SPRAWIEDLIWY
8. STOSUJ BODŹCE BEZPOŚREDNIO PO DZIAŁANIU PODWŁADNEGO
9. STWÓRZ Z BODŹCÓW WEWNĘTRZNIE SPÓJNY SYSTEM

Podobne prace

Do góry