Ocena brak

Zarządanie - Kontrola

Autor /weronika Dodano /16.03.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie pdf Zarządanie - Kontrola

Transkrypt

Wykład IX

Kontrola

Kontrola przez sprzęŜenie zwrotne

CELE
STANDARDY
POLITYKA

∆x
REGULATOR

SENSOR

Wejście
Wyjście

KONWERTER

Kontrola standardów jakościowych przez sprzęŜenie zwrotne

STANDARDY
JAKOŚCI

∆x
BRYGADZISTA

ISPEKTOR
KONTROLI
JAKOŚCI

Wejście

LINIA
PRODUKCYJNA

Wyjście

Kontrola przez sprzęŜenie zwrotne zwykle dotyczy kontroli operacyjnej, lub kontroli
taktycznej. Rada Nadzorcza moŜe wprowadzić system kontroli ze sprzęŜeniem zwrotnym
wobec dyrektora naczelnego przedsiębiorstwa, choć rzadko stosuje się go w sposób
sformalizowany.
W tym przypadku typowe standardy to wyznaczone wartości następujących parametrów
przedsiębiorstwa
Dochód dla akcjonariuszy przypadających na 1 akcję ( $2,50 )
Stopa zwrotu z kapitału ( 16% )
Wartość sprzedaŜy netto ( 1 mln $ )
Udział firmy w rynku ( 25% )

Etapy działania w systemie kontroli ze sprzęŜeniem zwrotnym
1. Poinformowanie o konkretnych zadaniach, celach, standardach, ( lub ustalenie tych
standardów ), poinformowanie o polityce przedsiębiorstwa.
2. Pomiar osiągniętych wyników za pomocną „ sensora ”.
3. ZłoŜenie właściwym osobom sprawozdania o rzeczywistych wynikach.
4. Porównanie ustalonych wielkości z wielkościami rzeczywistymi- ustalenie odchyleń.
5. Decyzja o niepodejmowaniu działań, korekcie zachowań, lub modyfikacji zadań.

Analiza odchyleń wielkości planowanych i rzeczywistych

Pozycja

Plan

Wykonanie

Odchylenie

1500

1143

-357

2000 rbh

2000 rbh

0

1.

Ilość sztuk produktu X

2.

Koszty pośrednie

3.

Koszt jednostkowy
produktu Y

35 zł

40 zł

+5

4.

% odrzutów

0.01

0.01

0

5.

Godziny nadliczbowe

0 rbh

150 rbh

-150 rbh

6.

Postój urządzeń

400 h

200 h

-200

7.

Konserwacje i remonty

400 h

400 h

0

Kontrola przez wytyczne, polityki i procedury
Opracowanie procedur, wytycznych i polityk ma na celu:
• Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń
• Unikanie powtarzania błędów w przyszłości
• Wykorzystanie specjalistów
• Ułatwienie porównania działań
• Ułatwienie podejmowania standardowych decyzji

Polityki są jedynie wskazówkami ustalonymi przez kierownictwo wyŜszych szczebli i jego
sztab dla kierowników niŜszych szczebli w celu rozwiązanie niektórych przewidywanych
problemów, w przykładowych obszarach:
• Polityka asortymentowa
• Polityka doskonalenia kwalifikacji pracowników

Procedury określają konkretne postępowanie w danej sytuacji np.:
Procedura zachowania w przypadku… nieobecności pracownika
•Procedura postępowania w przypadku reklamacji klienta

CYKL KONTROLI OPERACYJNEJ

Zadania operacyjne
i mierniki wyników

Zbieranie informacji
i analiza wykonania
zadań

Działania korekcyjne

Identyfikacja odchyleń
od załoŜonych w
planie wartości

Podobne prace

Do góry