Ocena brak

Zanieczyszczenie środowiska

Autor /Kowal Dodano /31.01.2012

Działania na rzecz redukcji skaże­nia środowiska naturalnego mają kluczowe znaczenie dla dalszego istnienia życia na Ziemi. Są one bardzo kosztowne i muszą być po­dejmowane przez rządy i organi­zacje międzynarodowe. Oznacza to, że wszyscy ludzie będą musieli ponieść część niemałych kosztów utrzymania życia na naszej planecie,
W rezultacie postępu technologicznego w przemyśle i rolnictwie produkowa­nych jest coraz więcej szkodliwych za­nieczyszczeń. Gazy, ciecze, odpady stale, śmieci i ścieki z gospodarstw domowych wszystkie razem zanieczyszczają środowisko. W niektórych re­jonach poziom skażenia jest już dziś niebezpiecz­nie wysoki. W warunkach naturalnej równowagi odpady ulegają rozkładowi i powstają substancje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. Zwiędłe liście gniją, a wytwarzany w ten sposób naturalny kompost wzbogaca glebę o sub­stancje organiczne i mineralne, które rośliny wyko­rzystują do swego wzrostu. Odchody zwierzęce są przetwarzane przez rzesze mikroorganizmów oraz owadów, a powstałe w ten sposób produkty w po­dobny sposób wzbogacają glebę i powietrze. Takie środowisko, w którym wiele organizmów współ­istnieje dobrze prosperując, powinno stać się dla nas modelem. Jeśli chcemy żyć w czystym, zdro­wym otoczeniu, musimy ograniczyć do minimum efekty oddziaływania na środowisko produkowa­nych przez nas odpadów.
Jeśli ilość odpadów przekracza naturalne moż­liwości ich zagospodarowania, krucha równowa­ga zostaje zaburzona, a efekty tego na florę, faunę a nawet klimat mogą być katastrofalne. Tak jak różne są przyczyny zanieczyszczeń, tak różnią się ich skutki - w morzu, rzekach, na lądzie i w atmo­sferze. Nawet hałas jest pewnym rodzajem zanieczyszczenia, które powinniśmy kontrolować i ograniczać. Poznanie i eliminowanie bądź istot­ne ograniczanie źródeł zanieczyszczeń staje się bar­dzo ważną dziedziną nauki.

Podobne prace

Do góry