Ocena brak

Zanieczyszczenia atmosferyczne

Autor /Teofil Dodano /22.09.2011

Uprzemysłowienie i wzrost liczby ludnoci pogorszyły znacznie jakoć powietrza. Rosnące zapotrzebowanie na energię uczyniło ze spalania główne Ľródło zanieczyszczeń atmosferycznych pochodzenia antropogenicznego.

Najważniejsze z nich to: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), ozon (O3) troposferyczny, ołów (Pb) i pyły.

Nad miastami unosi się fotochemiczny smog, powstający w wyniku złożonych reakcji chemicznych pomiędzy różnymi zanieczyszczeniami, zachodzących z udziałem promieniowania słonecznego. W Londynie w roku 1952 mgły zawierające smog spowodowały mierć 4000 ludzi. Główny składnik smogu - ozon - okazuje się na dużych wysokociach gazem chroniącym życie, jest natomiast prawdziwą trucizną, gdy gromadzi się w niskich warstwach atmosfery. w latach osiemdziesiątych główne kraje OECD podjęły z powodzeniem działania prowadzące do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń atmosferycznych dzięki oczyszczaniu emitowanych gazów, redukcji zużycia energii w następstwie szoku paliwowego i zmniejszeniu zużycia węgla. Podjęto też znaczące wysiłki w odniesieniu do rodków transportu, jednego z głównych winowajców zanieczyszczenia atmosfery.

Na ogromnych obszarach Europy Wschodniej i w krajach rozwijających się nie nastąpiła widoczna poprawa jakoci powietrza. W Europie Wschodniej znaczenie przemysłu ciężkiego, a przede wszystkim brak odpowiednich przepisów powodują, że w wielkich miastach "czarnego trójkąta" ( |ląsk, Czechy, Zagłębie Ruhry) natężenie emisji dwutlenku siarki pozostaje nadal bardzo wysokie. W krajach rozwijających się przyczyną pogarszania się sytuacji jest przemieszczanie się na ich terytoria starowieckiego, najbardziej zanieczyszczającego i zużywającego najwięcej energii przemysłu (stalownie, rafinerie) oraz ubóstwo rodków na unowoczenianie produkcji.

Zanieczyszczenia transportu>Jakikolwiek byłby kierunek ewolucji w zakresie usuwania zanieczyszczeń atmosfery, na całym wiecie ich obecny poziom często przekracza maksymalne wartoci ustalone przez WHO.

Podobne prace

Do góry