Ocena brak

ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA WÓD

Autor /Herbert Dodano /13.10.2011

Woda jest niezbędna w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie i gospodarce komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior jest spowodowane nadmiernym wypuszczaniem ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże zanieczyszczenie wód substancjami:

¨ lotnymi - np.: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki;

¨ stałymi - np.: miedź, cynk, ołów;

¨ ciekłymi - np.: oleje, smary, detergenty.

Nagromadzenie w wodach azotanów i fosforanów pochodzących z pól uprawnych i ścieków powoduje zakwity rzek i jezior, czyli gwałtowny rozwój glonów, które zmieniają kolor wody na zielony, przez co woda staje się uboższa w tlen. Zanieczyszczenia do rzek i jezior dostają się także z powietrza, np. opadające pyły i substancje radioaktywne.

Najbardziej zanieczyszczone rzeki Polsce to: Odra, Wisła, Nysa Łużycka, Barycz i Brynica a także wody M. Bałtyckiego są zagrożone zanieczyszczeniem. Obecnie obserwuje się zachwianie biologiczne i chemiczne w Zatoce Puckiej, Zatoce Gdańskiej i Zalewie Szczecińskim. Gdzie powstały pustynie tlenowe, czyli obszary, na których nie występuje tlen, wywołują one zatrucia ryb np. dorszy, węgorzy i szprota?

Ludzie starają się zapobiegać obumieraniu akwenów wodnych poprzez budowanie coraz to nowocześniejszych oczyszczalni ścieków w celu oczyszczania rzek, jezior i mórz przed odpadami przemysłowymi. Ścieki oczyszcza się w sposób:

¨ mechaniczny - cedzenie przez filtry piaskowe, zbieranie zanieczyszczeń pływających po powierzchni wody, oddzielnie w specjalnych odstojnikach zanieczyszczeń osadzających się na dnie;

¨ chemiczny - używając środków chemicznych neutralizuje się żrące roztwory chemiczne, zabija jaja pasożytów;

¨ biologiczny - przy użyciu mikroorganizmów, które rozkładają szkodliwe substancje.

Przy ocenianiu czystości wody bierze się pod uwagę jej barwę, przejrzystość, zapach, pH i obecność mikroorganizmów.

Podobne prace

Do góry