Ocena brak

Zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Przetarg jest organizowany przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia publicznego. W przetargu nieograniczonym oferty mogą złożyć wszyscy dostawcy lub wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w przetargu. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający może także ogłosić organizację przetargu w prasie. Zamawiający przesyła dostawcy lub wykonawcy formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w ciągu tygodnia. Składający ofertę pozostaje nią związany przez czas określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dostawca lub wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w granicach 0,5-3% wartości przedmiotu zamówienia. Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.

Podobne prace

Do góry