Ocena brak

Zamówienia publiczne - Negocjacje z zachowaniem konkurencji

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

To tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia z odpowiednią, zapewniającą konkurencję, liczbą dostawców, nie mniejszą niż 2. Negocjacje z zachowaniem konkurencji stosować można gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia w sytuacji, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikała ona z winy zamawiającego, wszczęto postępowanie przetargowe i nie wpłynęła wymagana liczba ważnych ofert lub wszystkie oferty odrzucono.

Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach z zachowaniem konkurencji, wysyłając zaproszenie co najmniej do 2 oferentów. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość 200000 EURO, zamawiający ogłasza informację o zaproszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Po przeprowadzeniu negocjacji zamawiający zwraca się do wszystkich dostawców o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę i wybiera ofertę najkorzystniejszą.

Podobne prace

Do góry